ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2285 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД началник на „Охранителна полиция” при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.П.П. против Заповед № з-4363/29.10.2014година на ВПД началник на „Охранителна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от три месеца.

Постъпили са изисканите от ответника Вътрешните правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателната и летателната техника на Министерството на вътрешните работи и Заповед № 1з-305/21.02.2014 година на Министъра на вътрешните работи.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата. От прегледа на документите и разговора с доверителя ми, установих, че няма част от обясненията, които е писал той. Доверителят ми три пъти е дал обяснения във връзка с вътрешните правила, а е приложено само едно по делото. Липсват две обяснения, които касаят точно запознаване с вътрешните правила, послужили за издаване на процесната заповед. Доверителят ми твърди, че се е запознал със самите вътрешни правила на 18.09.2014 година, тоест след датата на издаване на заповедта. На 08.08.2014година се е  запознал със заповедта, че има издадени вътрешни правила, а има друг списък на друга дата, където вече са се запознали със самите вътрешни правила като текстове.

Моля да бъдат изискани тези обяснения от ответника.

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Считам, че  по този начин се ощетяват правата на гражданите, като в случая щетата е за 2-3лева.  Напукано е стъклото на страничното огледало, без колегата да е виновен, и аз трябва да съставя акт на гражданина за 200-300лева, вместо те да съставят двустранни протоколи, които закона им позволява. В случая те са съставили такива двустранни протоколи и аз само трябва да им дам номер, под който е заведен в регистъра на КАТ. Отделно преди да отида на произшествието, дежурния по окръг и дежурния по КАТ са запознати със случая. Аз отивам и виждам, че е минимална щетата и намирам, че не е нужно да се съставя акт на гражданина, който е виновен. Номерът за който говорим е 1960,  а протокола е на стр. 20 от делото. Номерът е записан най-отгоре на ръка.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените с жалбата, административната преписка и Заповед № 1з-305/21.02.2014 година на Министъра на вътрешните работи.писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателната и летателната техника на Министерството на вътрешните работи утвърдени Заповед № 1з-305/21.02.2014 година на Министъра на вътрешните работи

 

Съдът счита, че ответника следва да бъде задължен в 7-дневен срок от уведомяването да представи всички обяснения давани от жалбоподателя в хода на дисциплинарното производство, както и доказателства за датата на която същия е запознат с Вътрешните правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателната и летателната техника на Министерството на вътрешните работи утвърдени Заповед № 1з-305/21.02.2014 година на Министъра на вътрешните работи, тъй като представения по делото протокол на л.13 касае  запознаването на служителите със заповедта на министъра на вътрешните работи, с която са утвърдени вътрешните правила, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваната заповед, включително и всички писмени обяснения дадени от жалбоподателя в хода на дисциплинарното  производство, както  и доказателства за датата на която същия е запознат с Вътрешните правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателната и летателната техника на Министерството на вътрешните работи утвърдени.

 

АДВОКАТ С.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта за събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.03.2015 година от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по чл.137, ал.3 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ ответника за указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: