ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2284 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Сливен, редовно призован, се представлява от адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – зам. министър на МРРБ и ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Община Сливен против решение № РД-02-36-845/23.07.2018 г. по сигнал за нередност № 341 на зам. министъра на Регионалното развитие и благоустройство и ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с което е установена нередност във връзка с възлагането на обществена поръчка с предмет „ Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска“.

 

Адв. Б.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. В.: Оспорваме депозираната от Община Сливен жалба.  Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка   документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Б.: Уважаеми г-н председател, моля въз основа на изложените в жалбата аргументи и приложените доказателства да отмените решението, което обжалваме в настоящето производство, като издадено въз основа на погрешни фактически констатации, неправилно прилагане на материалния закон. Подробни съображения сме изложили в жалбата.  Моля да ни бъдат присъдени разноски съгласно представения списък.

 

АДВ. В.: Уважаеми г-н председател, моля след като се уверите  в убедителността на представените по делото доказателства и изложените от нас аргументи отхвърлите депозираната от Община Сливен жалба  като неоснователна и оставите в сила обжалваното в настоящето производство решение на ръководителя на УО. Смятаме, че процесното решение отговаря на материалноправните и процесуални предпоставки за неговата законосъобразност. От доказателствата ще стане ясно, че са доказани факти и правни основания за издаването му. Моля да го оставите в сила. Моля да осъдите Община Сливен да заплати в полза на МРРБ направените в настоящата инстанция разноски. Моля да ни предоставите възможност       да изложим подробни аргументи в писмени бележки в срок, който Вие прецените за подходящ.

 

Адв. Б.: Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля да бъде намалено към минимума.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: