ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2284 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Жалбоподателят С.И.С. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. С..

         Ответникът Началник на отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, не се представлява.

Явява се свидетеля Б.Г.Ж..

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило заверено копие от Заповед № І–з-305/21.02.2014г. на МВР.

 

Адв. С.: Да се приеме заповедта.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед №№ І–з-305/21.02.2014г. на МВР.

 

         В залата присъства свидетеля Б.Г.Ж..

 

Съдът снема самоличността на свидетеля, както следва:

 

Б.Г.Ж. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, неосъждан, колега на жалбоподателя, работи в сектор ПП в ОД на МВР, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Обещавам да говоря истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: С тази заповед, с която са утвърдени вътрешните правила за организацията и експлоатацията на МПС, запознат ли сте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: С тази заповедта, ако не ме лъже паметта, не мога да посоча точна дата, но запознаването със заповедта стана в края на юли 2014 година или началото на август 2014 година.

 

ВЪПРОС: Запознаха ли Ви подробно с вътрешните правила?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Не мога да кажа дали към заповедта имаше приложение. Имаше няколко заповеди, с които трябваше да се запозная лично. На мен никой не ми е чел приложение.

 

ВЪПРОС: Впоследствие да са Ви запознавали с вътрешните правила за регламентите, в които се съдържат и Вашите задължения ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Такъв документ имаше, това е писмо от директора на ОДМВР с изх. № 29831/17.09.2014г.За това писмо се разписахме. Беше кратко от 2-3 точки – да се спазва чл. 20 и някой от този правилник, с който са уредени  правилата за техниката на МВР и гласеше, че при участие на МПС, собственост на МВР, при ПТП без значение за щетите, се издава протокол за ПТП, а не двустранен констативен протокол, както е по ЗДвП.

 

ВЪПРОС: Кой запозна жалбоподателя с това писмо на директора на ОД на МВР?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Началникът на пътния контрол ни запозна поотделно с това писмо на директора на ОД на МВР. Срокът беше кратък, за 1-2 дни трябваше да бъдем запознати с писмото.

 

СЪДЪТ: Запознаван ли сте с Вътрешните правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателната и летателната техника на МВР?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз се запознах след месец септември по повод, че участвах в проверка за такъв инцидент и се наложи да ги прочета.

 

Адв. С.: Нямам повече въпроси. Да се приключи разпита на свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля.

 

Адв. С.: Моля да се изиска писмо изх.№ 29831/17.09.2014г. на заместник-директора на ОД Бургас на МВР Бургас, който е фактическия издател на това писмо и към него има списък на служителите, които са се запознали със съдържанието му, като моля да бъде приложен към писмото.

 

Съдът счита, че искането е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА директора на ОД Бургас на МВР, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, да представи заверено копие от писмо изх.№ 29831/17.09.2014г. на заместник-директора на ОД Бургас на МВР Бургас с приложен към него списък на служителите, които са се запознали със съдържанието на писмото.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: