ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 31.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2284 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,40 часа се явиха:

Жалбоподателят С.И.С. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. С..

         Ответникът Началник на отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, не се представлява.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Съобразно указанията в предходното съдебно заседание  с писмо вх.№ 1402 от 10.02.2015г. ответникът е представил Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателна и летателна техника на Министерство на вътрешните работи /л.33/ - да се приемат ли доказателствата?

 

         Адв. С.: Да се приемат доказателствата.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА Вътрешни правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства, плавателна и летателна техника на Министерство на вътрешните работи /л.33-80 от делото/.

 

         Съдът констатира, че между страните се спори относно факта на узнаването на вътрешните правила, приети в днешното съдебно заседание. Според жалбоподателя, той е бил запознат единствено със заповедта на министъра, с която тези вътрешни правила са утвърдени, но не и със самите вътрешни правила. Видно от протокол, представен от ответника, жалбоподателят е запознат със Заповед № Із-305/21.02.2014г. на Министъра на вътрешните работи. Тази заповед, обаче, не е приложена към преписката, а не е и приложена към представените Вътрешни правила.           Съдът счита, че следва да се запознае със съдържанието на тази заповед, тъй като от нея може да бъде направен извод, дали  в действителност жалбоподателят С. е бил запознат едновременно със съдържанието на заповедта и с Вътрешните правила или само със съдържанието на заповедта.

 

         Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи пълно заверено копие на Заповед рег.№ Із-305/21.02.2014г. на Министъра на вътрешните работи.

 

Адв. С.: Имам доказателствено искане - моля да допуснете двама свидетели в днешното съдебно заседание,  които водя, служители от въпросната служба, които да свидетелстват за начина и времето за запознаване със заповедта и въпросните правила – С. Т. – началник на група и М. С.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя:  Присъствали ли са по времето, когато жалбоподателят се е запознал с заповедта и Вътрешните правила?.

 

Адв. С.: Същите ще свидетелстват, че запознаването със заповедта и Вътрешните правила е станало на две отделни дати в различни месеци.

 

Предвид изявлението на адв. С., като съпостави  твърдението му за запознаване с Вътрешните правила и с министерската заповед на различни дати и в различни месеци от различните служители на сектор ПП, при съпоставка с приложения протокол за запознаване  л.13-15 от делото, съдът констатира, че различните служители в сектора са били запознати с цитираната заповед на различни дати в интервал от три последователни месеца – август, септември и октомври 2014г.

Предвид изложеното, съдът счита, че разпит на свидетели  по тези обстоятелства не е необходим, след като служителите в писмена форма са удостоверили, че са се запознали на различни дати в рамките на три месеца със съдържанието на заповедта, логично е те да са се запознали и със съдържанието на приложените към нея правила, също на различни дати един спрямо друг. Адв. С. изразявам искане за разпит на свидетели под № 6 и № 51 в приложения протокол л.13-15 от делото, но тези свидетели биха могли да удостоверят единствено собствените си възприятия  във връзка с датите за запознаване със заповедта от една страна и с Вътрешните правила от друга. С разпита на свидетелите адв.С. не цели установяването на датите, на които С.С. се е запознал със заповедта и с Вътрешните правила.

Съдът счита, че разпита на тези свидетели няма да изясни фактическата обстановка по спора между С.С. и началника на отдел „Охранителна Полиция при ОД Бургас на МВР.

 

Съдът в съответствие с процесуалните правила за разпределяне на доказателствената тежест в процеса припомня, че съгласно чл.170, ал.1 от АПК ответникът е този, върху който е възложена доказателствената тежест за установяване на правните и фактическите основани за издаване на заповедта.

С оглед изясняване на спора, съдът счита, че на основание чл.176 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, следва да уточни с жалбоподателя датите на които той се е запознал с цитираната заповед на МВР и с утвърдените с нея Вътрешни правила.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на адв. С. за разпит на свидетели в днешното съдебно заседание.

 

На основание чл.176 от ГПК съдът задава следния въпрос на жалбоподателя: На коя дата се запознахте със Заповед № Із-305/21.02.2014 г. на МВР и на коя дата се запознахте с Вътрешните правила, утвърдени с нея?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Доколкото си спомням на 08.08.2014 г. съм запознат със заповедта, а  с правилата съм запознат на 18.09.2014г.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Защо не се запознахте едновременно със заповедта и с правилата?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Така ни бяха предоставени.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: От кого Ви бяха предоставени?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: От  ръководителите в сектора.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Кой Ви запозна конкретно със заповедта?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Конкретно ни запозна водещия смяната В.Ж. Г. на 08.08.2014г.,  а с Правилата ни запозна инспектор Б.Г.Ж. - доколкото си спомням.

 

Предвид уточняващите въпроси и отговорите на жалбоподателя, съдът счита, че следва да бъде призован като свидетел Б.Г.Ж. - служител в сектор ПП при ОД Бургас на МВР.

 

По делото няма спор за датата на която жалбоподателят е запознат с заповедта на МВР. Спорно е обстоятелството относно датата на запознаването му със Вътрешните правила.

Съдът счита, че разпита на Б.Г.Ж. ще изясни това обстоятелство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ КАТО СВИДЕТЕЛ инспектор Б.Г.Ж. служител в сектор ПП при ОД Бургас на МВР за следващото съдебно заседание.

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.05.2015 година от 13,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Де се призове свидетеля.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,55  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: