ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2283 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Елхово, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  Заместник министър на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Община Елхово против решениеРД-02-36-794/13.07.2018г. за установяване на нередност на заместник - министър на МРРБ и ръководител на УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ на ръководител на УО на ОПРР, с което е определена финансова корекция на Община Елхово за нарушения по Закона за обществените поръчки, във връзка с проведено публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с изпълнението на сключени договори на Община Елхово по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура BG16RFOPOO 1-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансирано с договор за предоставяне на БФП с рег.№ BG16RFOP001-2.001-0147-C02“.

 

Съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 и 3 от делото, както и доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 11 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: