ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2283 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПАНОРАМА” ООД, редовно призован, се явява адвокат Трайкова, редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Карнобат, редовно призован, се явява адвокат Колева, редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ ГОНКОВА: Поддържам жалбата.

Представям писмени документи, с които се установява, че обектите в сградата се ползват и са съответно електрифицирани от други обекти на Димитър Георгиев и Маргарита Георгиева.

АДВОКАТ КОЛЕВА: Оспорвам жалбата.

Моля да се изиска и приложи административно дело №2289/2013г., тъй като същото съдържа документи от значение за изясняване на спора. Други доказателствени искания към настоящия момент нямам.

Считам че представените от жалбоподателя доказателства са неотносими към настоящи спор и не следва да бъдат приемани.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от жалбоподателя в днешно съдебно заседание, като по относимостта на последните преценка ще бъде извършена в окончателния съдебен акт. Следва да бъде уважено искането за прилагане по настоящото дело на документите, съдържащи се в административно дело №2289/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от жалбоподателя в днешно съдебно заседание – заявление-декларация за ползване на ел.енергия за стопанска и обществена дейност от ЕТ „Димитър Георгиев 90”; разрешително за мощност № 208/16.09.1999 г. до Маргарита Пр. Георгиева; фактура № 0000065395/10.11.1999 г., издадена на ЕТ „Димитър Георгиев 90”; разрешение за ползване № 473/12.09.2002 г. и протокол за установяване годността за ползване на строеж „Четириетажна жилищна сграда – ЖСК „Възход”.

ИЗИСКВА административно дело № 2289/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, което да бъде представено за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.04.2015 г. от 11:00, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: