ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2281 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.Л., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат З., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

 Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02002016009474-091-001/18.05.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 189/01.08.2017г. на директора на Дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

 Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. Във връзка с дадени му указания от съда, ответникът не е представил изисканите от съда съответни удостоверения по чл.24 от ЗЕДЕП, удостоверяващи правото на посочените в тези електронни документи (заповеди за възлагане на ревизии, ревизионен доклад и ревизионен акт) длъжностни лица от ТД на НАП Бургас да подписват същите с квалифициран електронен подпис.

 

АДВ. З.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства по административната преписка.

С оглед изясняване на тежестта на доказване, тъй като административният орган твърди, че проверяваното лице не отговаря на условията по чл. 189б от ЗКПО - не са посочени на кои от основанията на ал. 2 не отговаря, като моля да бъдат конкретизирани и съдът да укаже доказателствената тежест, тъй като обстоятелствата в издадения административен акт са в полза на административния орган.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Съгласно определението на съда, представям писмо от „Борика“ АД с изх. № 785/05.09.2017 г., ведно с упътване към него, както и разпечатка на електронни подписи на органите по приходите издали ЗВР, РД и РА, а заедно с преписката по делото е представен диск, съгласно който моля да бъдат проверени валидността на електронните подписи и факта дали лицата са подписали въпросните документи.

Относно наличието на обстоятелствата по чл. 189б от ЗКПО, Върховен административен съд иска да се изследват и обстоятелствата по ал. 2 дали има лихви и в тази връзка считам, че следва да бъде обследван този факт.

АДВ. З.: Ако спорът е за физическо лице това е спор за материално право, но ако административният орган поддържа, че има липса на някои от изискванията……

 

Съдът счита, че към преписката са представени всички необходими доказателства за постановяване на съдебен акт, поради което не следва да се изискват нови доказателства.

 

АДВ. З.: Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. З.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата на доверителя ми и да постановите акт, с който да отмените ревизионния акт. Всичко сме посочили подробно в жалбата.

Представям списък на разноските, които моля да бъдат присъдени, както и фактурата за плащането на възнаграждението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на Дирекция „ОДОП – Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1008 лв. Правя възражение за прекомерност на възнаграждението на процесуалния представител на жалбоподателя на основание чл. 161, ал. 2 от ДОПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: