О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1957 /16.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 2280/2018 година

 

Производството е образувано по искане от Т.Г.П. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адвокат А.Т. от АК – София с адрес град София, улица „Позитано“ № 39, против допуснато по закон предварително изпълнение на заповед за ПАМ № 18 – 0302 – 000082/21.07.2018 година на полицейски инспектор в РУ – Царево към ОД – Бургас на МВР.

Със заповедта, на основание чл. 171 т.2а б.“а“ от ЗДвП, е прекратена регистрацията на лек автомобил „Нисан Микра“ с регистрационен № СА 0333 РС, собственост на жалбоподателя П..

С жалбата и допълнителна молба вх. № 9217/16.08.2018 година, по повод която е образувано настоящото дело, е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, на основание чл. 166 ал. 4 във връзка с ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 172 ал.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Твърди се, предварителното изпълнение на ПАМ е допуснато без никакви мотиви, което ограничава правото на защита на жалбоподателя, а това е съществен порок на волеизявлението на органа, сам по себе си обуславящ отмяна на предварителното изпълнение. Отделно се твърди, че продължителният срок на действие на ПАМ ще причини „значителни и трудно поправими вреди“ на жалбоподателя и семейството ѝ.

Искането е процесуално допустимо. Изхожда от адресат на оспорения административен акт.

От представената преписка по делото се възприема следната фактическа обстановка:

На 21.07.2018 година в град Царево при извършена полицейска проверка е констатирано, че И.Г.П. с ЕГН ********** е управлявал лекия автомобил, собственост на жалбоподателя П. със СУМПС, което е било обявено от водача Петров за загубено – съответно от МВР за невалидно.

Иззети са свидетелството за регистрация на автомобила и регистрационните му табели.

Въз основа на установените факти, със заповед за ПАМ № 18 – 0302 – 000082/21.07.2018 година е прекратена регистрацията на автомобила за срок от 190 дена.

Въз основа на установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно чл. 172 ал.6 от ЗДвП, подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

ЗДвП не регламентира основанията, при които съдът може да спре изпълнението на административния акт, поради което е приложима нормата на чл. 166 ал. 4, във връзка с ал. 2 от АПК. За да спре допуснатото по силата на закона изпълнение съдът следва да установи, че то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, която да е противопоставима на презюмирания от закона важен обществен интерес, защитен с изричното разпореждане на чл. 172 ал.6 от ЗДвП, че обжалването не спира изпълнението. За да бъде уважено такова искане, в тежест на молителя е да посочи конкретно вредите, да представи доказателства за вида им, както  и за вероятността те да настъпят, ако обжалваният административен акт бъде изпълнен преди съдът да се произнесе по неговата законосъобразност.

В жалбата, а и в допълнителната молба, липсват каквито и да е достоверни твърдения, свързани с опасност от възникване на значителна или трудно поправима вреда за П. или за другиго при настъпване на законовите последици от постановения акт.

Наличието на важен държавен и обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта е презюмирано с разпоредбата на чл. 172 ал.6 от ЗДвП. За да бъде преодоляна тази законово регламентирана закрила на важни обществени отношения, свързани с безопасността на движението по пътищата, оспорващият трябва да докаже, че предварителното изпълнение би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда по смисъла на чл. 166 ал. 2 от АПК. Твърденията, че предварителното изпълнение противоречи на принципа на съразмерност, прогласен от чл. 6 от АПК, както и че липсата на мотиви за допускане на изпълнението е достатъчна да обуслови незаконосъобразност на акта – в тази му част, няма как да бъдат споделени. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона и в случая органът не е извършвал, а не е бил и длъжен, да направи преценка доколко правните последици от волеизявлението му са съразмерни на търсения юридически резултат. Още по – малко пък е бил длъжен да мотивира изрично предварителното изпълнение на заповедта.

Въз основа на изложеното, настоящия състав приема, че искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта е неоснователно и недоказано, следва да бъде отхвърлено.

Затова,  на основание чл. 166 ал. 4 във връзка с ал. 2 и чл. 166 ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искане на Т.Г.П. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адвокат А.Т. от АК – София с адрес град София, улица „Позитано“ № 39 с спиране на допуснато по закон предварително изпълнение на заповед за ПАМ № 18 – 0302 – 000082/21.07.2018 година на полицейски инспектор в РУ – Царево към ОД – Бургас на МВР.

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 2280/2018 година към главното производство – адм.д. № 2051/2018 година на Административен съд – Бургас.

 

Определението, в частта в която е отхвърлено искането за спиране, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: