Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1335                       04 юли 2018 година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на двадесети и седми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова                                                                       

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно дело  номер  227  по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 и сл. ДОПК.

Образувано е по жалба на областен управител на област с административен център Бургас против акт за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ №16616-1 от 10.11.2017 г. на главен експерт в дирекция „Приходи, местни данъци и такси“/ПМДТ/, община Поморие, частично потвърден с решение №09-01-300 от 02.01.2018 г. на директора на дирекция „ПМДТ“, община Поморие относно установените на държавата задължения за данък недвижими имоти/ДНИ/ и такса битови отпадъци/ТБО/ за 2017 г., за следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 57491.505.125 по КККР на гр.Поморие - ДНИ в размер на 368.34 лева и ТБО - 392.90 лева; ПИ с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие - ДНИ-18.80 лева и ТБО -20.05 лева и поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.127 по КККР на гр.Поморие - ДНИ -14.00 лева и ТБО - 14.93 лева.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че актът за установяване на задължение по декларация, в потвърдената с решението на директора на дирекция „ПМДТ“, община Поморие, е неправилен и незаконосъобразен, тъй като е издаден в нарушение на материалния закон. Излага подробни съображения. Иска да се отмени. Не ангажира доказателства. Претендира разноски. Представени са писмени бележки.

Ответникът по жалбата - директор на дирекция „ПМДТ“, община Поморие, редовно уведомен, не се представлява. В писмени бележки оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се отхвърли.  Представил е административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд   Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.156, ал.1 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Жалбоподателят се легитимира като собственик на 5456.93/18762 кв.м. ид.ч. от поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.125 по КККР на гр.Поморие, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване - за производствени  складови дейности, съобразно акт за частна държавна собственост/АЧДС/ №7392 от 24.03.2015 г./л.367 от делото/; на 278.50/1018 кв.м. ид.части от ПИ с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-за канална помпена станция, съобразно акт за частна държавна собственост/АЧДС/ №7378 от 19.03.2015 г./л.368 от делото/ и на 207.35/552 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор  57491.505.127 по КККР на гр.Поморие, съобразно АЧДС №7393 от 24.03.2015 г., с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-трафопост/л. 369 от делото/.

Държавата притежава в съсобственост посочените поземлени имоти, съобразно цитираните актове за частна държавна собственост, заедно с „Анхиало авто“ООД Поморие и „Водоснабдяване и канализация“/ВиК/ЕАД Бургас.

Жалбоподателят е подал за поземлените имоти декларации по чл.14, ал.1 ЗМДТ, в която са посочени характеристиките на имотите и тяхната отчетна стойност, а именно за ПИ с идентификатор 57491.505.125, вх.№807 от 05.05.2015 г. с отчетна стойност 122 780.90 лева/л.254-260 от делото/; за ПИ с идентификатор 57491.505.126, вх.№808 от 05.05.2015 г. с отчетна стойност 4 400.30 лева/л.244-250 от делото/ и за ПИ с идентификатор 57491.505.127, вх.№809 от 05.05.2015 г. с отчетна стойност 4 665.40 лева/л.234-240 от делото/.

Въз основа на декларираните от жалбоподателя данни, на 10.11.2017 г. е издаден акт за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ №16616-1 от главен експерт в дирекция „Приходи, местни данъци и такси“, община Поморие/л.25-28 от делото/, частично потвърден с решение №09-01-300 от 02.01.2018 г. на директора на дирекция „ПМДТ“, община Поморие относно установените на държавата задължения за данък недвижими имоти/ДНИ/ и такса битови отпадъци/ТБО/ за 2017 г., за следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 57491.505.125 по КККР на гр.Поморие - ДНИ в размер на 368.34 лева и ТБО - 392.90 лева; ПИ с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие - ДНИ-18.80 лева и ТБО -20.05 лева и поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.127 по КККР на гр.Поморие - ДНИ -14.00 лева и ТБО - 14.93 лева/л.20-21 от делото/.

 

АУЗД №16616-1 от 10.11.2017 г. на главен експерт  в дирекция „ПМДТ“, община Поморие, частично потвърден с решение №09-01-300 от 02.01.2018 г. на директора на дирекция „ПМДТ“, община Поморие, е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установената факти  се налагат следните правни изводи:

На първо място, актът за установяване на задължение по декларация/ АУЗД/ № 16616-1 от 10.11.2017 г. е издаден  от компетентен орган, съобразно заповед №РД-16-1 от 03.01.2017 година на кмета на община Поморие/л.19 от делото/.

На второ място, актът е издаден в предвидената от закона форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Относно приложението на материалния закон съдът съобрази следното:

Няма спор, че жалбоподателят е собственик на 5456.93/18762 кв.м. ид.ч. от поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.125 по КККР на гр.Поморие, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване - за производствени  складови дейности, съобразно акт за частна държавна собственост/АЧДС/ №7392 от 24.03.2015 г./л.367 от делото/; на 278.50/1018 кв.м. ид.части от ПИ с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-за канална помпена станция, съобразно акт за частна държавна собственост/АЧДС/ №7378 от 19.03.2015 г./л.368 от делото/ и на 207.35/552 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор  57491.505.127 по КККР на гр.Поморие, съобразно АЧДС №7393 от 24.03.2015 г., с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-трафопост/л. 369 от делото/.

Няма спор, че държавата притежава в съсобственост посочените поземлени имоти, съобразно цитираните актове за частна държавна собственост, заедно с „Анхиало авто“ООД Поморие и „Водоснабдяване и канализация“/ВиК/ЕАД Бургас.

Няма спор, че установените с АУЗД задължения за ДНИ и ТБО за 2017 г. по отношение на ПИ 57491.505.125, 57491.505.126 и 57491.505.127 са изчислени съобразно изискванията на ЗМДТ и Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, като компонента „сметосъбиране и сметоизвозване“ не е включен в дължимата такса битови отпадъци, тъй като за тези имоти са подадени декларации за освобождаване от този компонент./л.228 и 229 от делото/.

Спорът е правен и се свежда до това дали изобщо установените с АУЗД задължения за 2017 г. относно процесните имоти са дължими от държавата.

Жалбоподателят твърди, че не дължи нито ТБО, нито данък недвижими имоти по отношение на процесните имоти, тъй като върху ПИ с идентификатор 57491.505.126 има учредено безвъзмездно право на строеж в полза на община Поморие за изграждане на обект „Строително дъждовна-помпена станция 6“ на обща площ 56.75 кв.м. и има построени сгради от лица, различни от държавата, а върху ПИ 57491.505.125 и 57491.505.127 са построени сгради и се ползват от лица, различни от държавата, поради което задълженията и за трите имота са дължими именно от тях.

По отношение на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.125 по КККР на гр.Поморие

ПИ с идентификатор 57491.505.125 по КККР на гр.Поморие, находящ се в гр.Поморие, ул. „Странджа“ №5, представлява земя с обща площ от 18 760.00 кв.м., като държавата притежава от него 5456.93/18 760 кв.м. ид.ч. или 29.09% от общата площ, съобразно АЧДС №7392 от 24.03.2015 г., заедно с „Анхиало авто“ООД Поморие-13 167.73 кв.м. ид.ч. и „Водоснабдяване и канализация“ЕАД Бургас-137.34 кв.м. ид.ч. /л.367 от делото/.

Държавата е декларирала отчетна стойност на земята в размер на 122 780.90 лева/вж. декларация по чл.14 ЗМДТ, вх.№807 от 05.05.2015 г., л.254 от делото/. Сгради върху процесния имот не са декларирани.

Върху имота се построени сгради, собственост на „Анхиало авто“ООД, посочени в декларация по чл.14 ЗМДТ,  вх.№1256 от 09.07.2015 г./ л.270 от делото/. В декларацията е отразен идентификатор на недвижимия имот 57491.505.125.2 и нежилищна сграда- сервизно хале с дата на придобиване 1984 г. Към декларацията е приложена обяснителна записка за технически параметри, в която е посочена застроена площ от 752.87 кв.м. и РЗП- 913.70 кв.м./л.272 от делото/.

Вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, прието без възражение, сочи, при огледа на място, че целият имот се ползва от „Анхиало авто“ ООД, като в него има ситуирани и други обслужващи дейността сгради, а незастроената част се ползва за паркинг на автобуси.

Съобразно нормата на чл.11, ал.1 ЗМДТ данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти, а собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него/чл.11, ал.2 ЗМДТ/.

От анализа на цитираните разпоредби се налага извода, че след като „Анхиало авто“ООД е собственик на сграда, построена върху имот, част от който е държавна собственост, е задължено лице за данък недвижими имоти.

При положение, че „Анхиало авто“ООД е лице по чл.11 ЗМДТ, то е задължено такова и за ТБО, съгласно нормата на чл.64, ал.1 ЗМДТ/ред.ДВ, бр.9582009 г., в сила от 01.01.2010 г./.

По отношение на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие

ПИ с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие, находящ се в гр.Поморие, ул. „Странджа“ №5, представлява земя с обща площ от 1 018.00 кв.м., като държавата притежава от него 278.50/1 081 кв.м. ид.ч. или 27.36 % от общата площ, съобразно АЧДС №7378 от 19.03.2015 г., заедно с „Анхиало авто“ООД Поморие-674.50 кв.м. ид.ч. и „Водоснабдяване и канализация“ЕАД  Бургас-64.00 кв.м. ид.ч. /л.368 от делото/.

Държавата е декларирала отчетна стойност на земята в размер на 4 400.30 лева/вж. декларация по чл.14 ЗМДТ, вх.№808 от 05.05.2015 г., л.244 от делото/ и няма изградени собствени сгради върху терена.

„Анхиало авто“ООД също е декларирало своята част от поземления имот/вж. декларация по чл.14 ЗМДТ, вх.№1450 от 30.07.2015 г., л.284 от делото/. В декларацията е посочен идентификатора на недвижимия имот, а именно 57491.505.126, вид на имота-земя, притежаваната част от него  674.5/1 018 кв.м. ид.ч., с отчетна стойност  8 546.93 лева/л.284-288 от делото/.

С договор №Д-01-12 от 07.05.2015 г. за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж областен управител на област с административен център Бургас е учредил в полза на община Поморие право на строеж за изграждане  на дъждовно-помпена станция 6 и ремонт и реконструкция на съществуваща канално-помпена станция 6 върху поземления имот, представляващ 278.50/1081 кв.м. ид.ч. с идентификатор 57491.505.126 по КККР на гр.Поморие, находящ се в гр.Поморие, ул. „Странджа“ №5/л.39-41 от делото/.  

Експертът сочи, че към настоящия момент, в имота са разположени помпена станция за изпомпване на дъждовни води и генератор.

Предвид изложеното, съдът намира, че държавата, в конкретния случай, за посочения поземлен имот с идентификатор 57491.505.126, не е задължено лице за заплащане нито на ДНИ, нито на ТБО по арг. от чл.12, ал.1 ЗМДТ, тъй като такова качество има притежателят на ограниченото вещно право.

По отношение на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.127 по КККР на гр.Поморие

ПИ с идентификатор 57491.505.127 по КККР на гр.Поморие, находящ се в гр.Поморие, ул. „Странджа“ №5, представлява земя с обща площ от 552.00 кв.м., като държавата притежава от него 207.35/552 кв.м. ид.ч. или 37.56% от общата площ, съобразно АЧДС №7393 от 24.03.2015 г., заедно с „Анхиало авто“ООД Поморие - 341.09 кв.м. ид.ч. и „Водоснабдяване и канализация“ЕАД Бургас - 3.56 кв.м. ид.ч. /л.369 от делото/.

Държавата е декларирала отчетна стойност на земята в размер на 4 665.40 лева/вж. декларация по чл.14 ЗМДТ, вх.№809 от 05.05.2015 г., л.328-334 от делото/.

„Анхиало авто“ООД е декларирало притежаваната от него част от имота, посочени в декларация по чл.14 ЗМДТ,  вх.№1451 от 30.07.2015 г./ л.289-293 от делото/. В декларацията е посочен идентификатор на недвижимия имот 57491.505.127, видът на имота-земя 341.09/552 кв.м. ид.ч. с отчетна стойност 4322.13 лева и няма декларирани сгради.

Експертът сочи, че при огледа, е установил върху имота наличието на сграда, наподобяваща стар, изоставен трафопост.

От приложения по делото нот.акт №60, т.VІІІ, дело №2564 от 02.12.1997 г. на Районен съд Поморие/л.280 от делото/ е видно, че „Анхиало авто“ООД е собственик на трафопост с площ от 60 кв.м., вписан по партидата на дружеството, съобразно справка за лице на служба по вписванията Поморие за периода 01.01.1992 г.-10.01.2018 г./л.16 от делото/.

За ПИ с идентификатор 57491.505.127 по КККР на гр.Поморие се налага извода, формиран и за ПИ 57491.505.125, а именно, че след като „Анхиало авто“ООД е собственик на сграда, построена върху имот, част от който е държавна собственост, е задължено лице за данък недвижими имоти, по арг. от чл.11, ал.1 и 2 ЗМДТ, както и за такса битови отпадъци, съобразно правилото на чл.64, ал.1 ЗМДТ /ред.ДВ, бр.9582009 г., в сила от 01.01.2010 г./.

Следователно, административният орган неправилно е издал АУЗД, с който на държавата са определени задължения за ДНИ и ТБО относно ПИ с идентификатори 57491.505.125 57491.505.126 и 57491.505.127 по КККР на гр.Поморие.

Изложеното мотивира съдът да приеме, че акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №16616-1 от 10.112017 година на главен експерт в дирекция „Приходи, местни данъци и такси“/ПМДТ/, община Поморие, частично потвърден с решение №09-01-300 от 02.01.2018 г. на директора на дирекция „ПМДТ“, община Поморие, с който на държавата са установени задължения за данък недвижими имоти/ДНИ/ и такса битови отпадъци/ТБО/ за 2017 г., за ПИ с идентификатори 57491.505.125,  57491.505.126 и  57491.505.127 по КККР на гр.Поморие, независимо, че издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, е постановен в нарушение на материалния закон, което налага неговата отмяна.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, които са общо в размер на 450.00/четиристотин и петдесет/ лева, представляващи 350.00/триста и петдесет/ лева възнаграждение за вещо лице и 100.00/сто/ лева юрисконсултско възнаграждение, определено съобразно чл.78, ал.8 ГПК във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ/ЗПП/ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ/обн.ДВ,бр.5/2006 г./.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.160, ал.1 ДОПК, Административен съд Бургас, осми състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ акт за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ №16616-1 от 10.11.2017 г. на главен експерт в дирекция „Приходи, местни данъци и такси“/ПМДТ/, община Поморие, частично потвърден с решение №09-01-300 от 02.01.2018 г. на директора на дирекция „ПМДТ“, община Поморие, относно  установените на държавата задължения за данък недвижими имоти/ДНИ/ и такса битови отпадъци/ТБО/ за 2017 г., за следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 57491.505.125 - ДНИ в размер на 368.34 лева и ТБО - 392.90 лева; ПИ с идентификатор 57491.505.126 - ДНИ-18.80 лева и ТБО -20.05 лева и поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57491.505.127 - ДНИ -14.00 лева и ТБО - 14.93 лева,

ОСЪЖДА община Поморие да заплати на Областна администрация на област с административен център Бургас разноски в размер на 450.00/четиристотин и петдесет/ лева.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                           

   СЪДИЯ: