ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 227 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,34 часа се явиха:

За жалбоподателя Областен управител на област с административен център гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ към Община Поморие, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 3781/02.04.2018 г. от ответника / от л. 229 до л. 293 от делото/.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4267/13.04.2018 г. от ответника / от л. 298 до л. 363 от делото/.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4784/25.04.2018 г. от ответника / от л. 367 до л. 369 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. И.: Поддържам така подадената жалба. Обжалваме аузд относно имоти, находящи се гр. Поморие с идентификатори 57491.505.125, 57491.505.126 и 57491.505.127, касаещо тбо и дни. Няма да сочим други доказателства.

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора и установяване размера на задълженията, на основание чл. 171, ал. 2 апк във вр. с §2 др допк, следва да допусне извършването на съдебно-икономическа експертиза.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите с писмо вх. № 3781/02.04.2018 г. от ответника / от л. 229 до л. 293 от делото/; с молба вх. № 4267/13.04.2018 г. от ответника / от л. 298 до л. 363 от делото/; с молба вх. № 4784/25.04.2018 г. от ответника / от л. 367 до л. 369 от делото/ писмени доказателства.

 

допуска, на основание чл. 171, ал. 2 апк във вр. с §2 др допк,  извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да установи размера на задълженията за ТБО по компоненти и ДНИ за имотите с идентификатори 57491.505.125, 57491.505.126 и 57491.505.127, съобразно представените по делото доказателства според притежаваните от съсобствениците - държавата, ВиК ЕАД и „Анхиало Авто“ ООД части.

назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А.при депозит в размер на 350.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.06.2018 г. от 10,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: