ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.03.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 227 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Областен управител на област с административен център гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И. - представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ към Община Поморие, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото писмена защита с вх. № 3282/20.03.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в която е изразено становище по съществото на спора.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Областен управител на област с административен център гр. Бургас против аузд № 16616-1/10.11.2017 г. на гл. експерт крдс при Община Поморие, частично потвърден с решение № 09-01-300/02.01.2018 г. на директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ при Община Поморие относно установените задължения за данък върху недвижими имоти/ДНИ/ и такса битови отпадъци /ТБО/ за имоти - държавна собственост с идентификатори 57491.505.125, 57491.505.126 и 57491.505.127, находящи се в гр. Поморие, ул. „Странджа“ № 5.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. с §2 от ДР ДОПК.

Юк. И.: Поддържаме изцяло подадената жалба от Областен управител на Област с административен център гр. Бургас с изложените в нея аргументи. Нямам възражения по така направения доклад. Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания.

Съдът намира, че не е представена в пълнота административната преписка, поради което следва да задължи административния орган да представи, надлежно заверени декларациите по чл. 14 и чл. 17 ЗМДТ на всички собственици в процесните имоти 57491.505.125, 57491.505.126, 57491.505.127, както и обяснителна записка, в която да бъде посочен начина, по който е определен размера на задълженията за ДНИ и ТБО на жалбоподателя.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

Задължава директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ при Община Поморие да представи надлежно заверени декларациите по чл. 14 и чл. 17 змдт на всички собственици в процесните имоти 57491.505.125, 57491.505.126, 57491.505.127, както и обяснителна записка, в която да бъде посочен начина, по който са определени задълженията на Областен управител на област с административен център гр. Бургас за дни и тбо за тези имоти за 2017 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.05.2018 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: