РЕШЕНИЕ

 

         725                           дата 21 април 2017г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 30 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 227 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел "Автомобилна администрация", гр.Бургас против Решение № 292/30.12.2016г., постановено по НАХД № 555/2016г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 22-0000480 от 25.10.2016г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр.Бургас, с което, на М.А.Д., на основание чл.178а, ал.7, т.1, пред.1 от Закона за движение по пътищата и за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е наложена глоба в размер на 1 500 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено при погрешно направени правни изводи от решаващия съд. Не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че при съставяне на АУАН не са допуснати съществени процесуални нарушения. Посочва, че са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и правото на защита на санкционираното лице не е било засегнато. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който пледира за оставяне в сила на съдебния акт, тъй като съдът правилно е преценил наличието на съществени процесуални нарушения относно изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН..

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество настоящият съдебен състав счете за  основателна.

М. А. Д. е санкциониран за това, че на 29.09.2016г., при извършена проверка на стопанисвания от него обект – пункт за извършване на периодични прегледи за техническа изправност, находящ се в общ.Руен, с.Ябълчево, местност „Алан Чешме“, УПИ IV18, кв.71, е констатирано, че на 04.07.2016г., Д., в качеството му на председател на комисия за извършване на периодичен преглед, е допуснал извършването на периодичен преглед за техническа изправност на ППС марка „Опел“, модел „Корса“, с рег. № ***, без за същия да е бил заплатен данък, дължим към датата на извършване на прегледа, съгласно чл.60, ал.6 от ЗМДТ. За да постанови решението си районният съд е приел, че НП е издадено при допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения, а именно допуснато противоречие в АУАН относно датата на извършване на прегледа, което се явява съществен недостатък на наказателното постановление и води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Обосновал извод, че словесното описание на нарушението, съдържащо се в АУАН и НП не кореспондира със съдържанието на предявените като нарушени правни норми. С оглед на това, районният съд отменил процесното наказателно постановление.

Решението е неправилно, като решаващите мотиви на съда за допуснати съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице, не се споделят от настоящия съдебен състав.

В началната част на описанието на нарушението в съставения АУАН е посочено, че процесният годишен технически преглед е бил проведен на дата 04.07.2016г. и това е правилната дата. По-надолу в изложението в акта, актосъставителят отново е счел за необходимо да посочи дата на прегледа, но този път е записал 04.06.2016г. В издаденото по-късно наказателно постановление наказващият орган е вписал правилната дата – 04.07.2016г., спрямо която е правил и преценката, че не е бил внесен дължимият данък за ППС – изцяло или отчасти. Районният съд е счел вписването на дата 04.07.2016г. и 04.06.2016г. в съставения АУАН за съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване  правото на защита на санкционираното лице. Този правен извод настоящият съд не споделя, като е очевидно, че се касае за техническа грешка при повторното изписване на датата на техническия преглед, която грешка е преодолима по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН и по никакъв начин не рефлектира върху правото на защита на лицето. Той е подписал акта, като е посочил, че няма възражения против него, а описанието на фактите в него е изчерпателно и защитата против тях не е злепоставена. След като техническият преглед се е състоял именно на дата 04.07.2016г., то местният данък за ППС за 2016г. е бил вече дължим за плащане, но документ за плащането му не е бил представен. Представен е бил друг такъв за извършено на същата дата 04.07.2016г. плащане на данъка, но той е бил дължим за 2015г., поради което е неотносим като доказателство.

С Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС са уредени условията за допускане на ППС до извършване на годишен технически преглед. Разпоредбата на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредбата вменява задължение на председателя на комисията при извършването на периодичните прегледи на ППС да следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба. Този общ текст препраща към чл.30 от Наредбата, където в ал.1, т.4 е предвидено, че на комисията следва да се представи документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от Закона за местните данъци и такси, като документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3. Посочените разпоредби категорично възлагат на председателя на комисията, която провежда годишния технически преглед задължението да се увери чрез изискване на документ за платен данък, че за съответното ППС дължимият данък за съответната година към деня на прегледа, е заплатен. Данните по делото сочат, че санкционираното лице не е изпълнило в цялост вменените му задължения по изискване и представяне на необходимата документация, удостоверяваща плащането на дължимия годишен данък, но въпреки това е допуснало извършването на техническия преглед.

            Изводите на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на санкционираното лице, са неправилни, поради което решението следва да се отмени, а издаденото наказателно постановление да се потвърди, с оглед на което и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 292/30.12.2016г., постановено по НАХД № 555/2016г. на Районен съд – Айтос.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000480 от 25.10.2016г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр.Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: