Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     536            от 18.03.2015г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 227 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Е.К.А., ЕГН **********;*** и съдебен адрес ***, против решение №354/16.12.2014г., постановено по НАХД №778/2014г. на Районен съд Несебър, с което е изменено наказателно постановление №14-0304-002678/23.09.2014г. на Началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)  на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП наложените му наказания глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца са намалени, като е определен размер на глобата от 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца. От касационната инстанция се иска да намали размера на наложените наказания до предвидения минимум в закона. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява,ангажира писмено становище по хода на делото.

Ответникът по касация – Началник РУП Несебър,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на Е.К.А. против наказателно постановление №14-0304-002678/23.09.2014г. на Началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП,  на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са му наложени наказания глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. За да измени процесното наказателно постановление в частта за наложените наказания, първоинстанционния съд е приел, че нарушението е осъществено от обективна и субективна страна и определената от актосъставителя и наказващия орган квалификация е правилна и законосъобразна, но предвид факта, че нарушителят признава извършеното нарушение, това обстоятелство следва да се отчете като смекчаващо вината.

 

Решението на Районен съд Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, като наведените от жалбоподателя доводи са обсъдени в тяхната съвкупност, то за настоящата инстанция не остава съмнение досежно съставомерността на установените нарушения. В допълнение следва да се има предвид, че съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.

Съдът намира за неоснователно искането на касатора за намаляване размера на наложените наказания. На първо място видно е, че районният съд се е съобразил с наличието на смекчаващи вината обстоятелства и е намалил размера на наложените от административнонаказващият орган наказания. На следващо място, установеното количество алкохол в кръвта на А. – 1,12 промила, отчетено с техническо средство  - е много близко до горната граница (1,2 промила), която законодателят е поставил, за да се счита нарушението за административно. Над тази граница деянието е престъпление и се ангажира наказателната отговорност на дееца. Без значение е факта, че количеството алкохол в кръвта на А. е установено само с техническо средство, тъй като безспорно същият не доказва, че действително е желал да бъде направена кръвна проба, а актосъставителят е отказал подобна.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 354/16.12.2014г., постановено по НАХД №778/2014г. на Районен съд Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.