ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На трети юни                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 227 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Фючър Девелопментс” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Н..

         Ответникът  Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован, се представлява от н-к отдел „Обжалване” М.Й. с пълномощно по делото.

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Петрова  от Бургаска окръжна прокуратура.

Явяват се вещите лица С.Ж.И. и А.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили в срок заключения на вещите лица.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице А.А., както следва:

 

 А.К.А. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси.

 

Юк. Й.: По въпрос № 11-вземайки основата определена от техническата експертиза, казвате че ДДС трябва да се начисли в размер 440718,64лв. От кой трябва да се начисли това ДДС?

 

ОТГОВОР:  Зададен ми е въпрос да определя  данъчната основа и на база на директивата определям размера на данъчната основа. Не отговарям на този въпрос, а на конкретно зададения въпрос.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 750,00 лева на 03.06.2014г./

 

Вещо лице А. бе освободен.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице И., както следва:

 

С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси.

 

Юк. Й.: Задачата е да установи фактическата себестойност на строителните услуги, които жалбоподателят следва да извърши по силата на нотариален акт вкл. и тези самостоятелни обекти, за които дружеството прехвърлител си запазва правото на собственост. Не открих тези 10 апартамента, които жалбоподателят запазва в своя собственост - може ли да уточните?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При изчисляване на себестойността на СМР за завършването на обектите предмет на нотариалния акт, съм изчислявал всички апартаменти, както е описано в него, защото в условията на нотариалния акт е записано, че жалбоподателят се задължава за своя сметка да завърши всички самостоятелни обекти във ваканционното селище, включително и които остават в собственост на прехвърлителя.

 

Юк.Й.: Апартаментите, които имам предвид са описани на л.141, стр. 2 от адм. дело № 1886/2012г. в таблицата в горната част на втора страница-това са апартаменти по т.1-10.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, описани са. Работил съм по нотариален акт. Тази номерация от вещото лице в ревизионното производство ме обърква.

 

Юк. Й.: Предполагам, че номерацията по нотариален акт е същата по която са работили и другите експерти. Става въпрос за 10 апартамента, които аз не намирам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Броят на апартаментите е същия колкото са по нотариален акт.

 

Юк. Й.: Да не би да сте работили само върху тези апартаменти, които са прехвърлени като собственост без тези 10, които остават като собственост на продавача?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По нотариалния акт броят на самостоятелните обекти е 66, в таблиците описаните самостоятелни обекти също са 66, което потвърждава това, че аз съм работил по този начин.

 

Юк. Й.: Нямам други въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице И..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 750.00 лева на 03.06.2014 г./

 

Адв. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Й.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, предвид изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител.

Ще представя подробни писмени бележки, тъй като делото е от фактическа и правна сложност.

Моля да се присъдят разноските.

Въпреки дадените указания от Върховен административен съд  застъпваме тезата на чл. 27 от ЗДДС, чиято норма е специална по отношение на чл. 26, ал. 7, като следва да се съобрази и реда на нормата на чл. 26, ал. 7, която с редица решения на СЕС е призната за противоречаща на директива 112/2006 и като такава принципно не следва да се прилага за данъчно задължените лица на Република България.

 

Юк. Й.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От изслушана съдебно-техническа експертиза не става ясно каква е стойността на довършителните СМР за останалите в негова собственост 10 самостоятелни обекта във ваканционното селище, като именно това е стойността върху която доставчикът следва да начисли ДДС и за останалата сума следва да не се начисли ДДС на жалбоподателя -такива са и указанията на Върховен административен съд. Не съм ангажирала доказателства при  повторното разглеждане на делото тъй като  в преписката има достатъчно такива, които ни дават основания да определим стойността на тези обекти /това е експертизата от вещо лице Добрев/,  като се вземат предвид указанията на Върховен административен съд  за определяне на стойността по метода на вещната стойност. Има извършена експертиза по искане на жалбоподателя, извършена от същото вещо лице И., което е определил само на тези 10 апартамента стойността и върху тази сума и жалбоподателят и доставчикът са си фактурирали извършването на тези услуги прехвърлянето на собствеността, но не са съобразили факта, че през 2010 г. данъчната основа на доставката при бартер е стойността на полученото, а не на даденото, тоест ако приемем, че техните фактури са верни, трябва да се разменят местата на така начисления ДДС.

Моля за присъждане на разноски в размер на 16 545,00 лева.     Представям писмено становище.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите съдебно решение, с което оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.

 

РЕПЛИКА АДВ. Н.: Действително данъчната основа е стойността на насрещната престация, която е такава каквато сами са я определили в договора и не подлежи на ревизия от страна както на съда така и на данъчния орган и тя е изрично цитирана в нотариалния акт. Съобразно чл. 20 от ЗЗД има свобода на договаряне и същата не противоречи на закона.

 

ДУПЛИКА НА юк. Й.: В тази връзка споменах, че има експертиза поискана от самия жалбоподател и те сами определят стойността на тази услуга в синхрон на указанията на Върховен административен съд.

 

ПРОКУРОРЪТ: Присъединявам се към становището на юк. Й..

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,30  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: