О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 588

 

Град Бургас,  18.03.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

               2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 227 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на Т.Н.Т., ЕГН **********,***, против протоколно определение № 340 от 4.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 927/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Т.Н.Т. против наказателно постановление № 194/23.07.2012г. на началника на РУ”П” – МВР-гр.Несебър.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно, и моли за отмяната му от съда и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Твърди, че жалбата му против наказателното постановление е изпратена по пощата на 5.10.2012г. – в законоустановения срок, поради което не е налице приетото от районния съд просрочие на същата.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Обжалваното пред районния съд наказателно постановление е връчено лично на Т.Н.Т. на 28.09.2012г.

Жалбата на Т. против наказателното постановление до Районен съд – гр.Несебър е заведена в деловодството на административнонаказващия орган на  8.10.2012г., видно от положения регистрационен индекс върху нея.

В производството пред районния съд, частният жалбоподател е представил разписка № 000187/PS1142003J7P7 от 5.10.2012г., издадена от „Български пощи” ЕАД-гр.София, удостоверяваща подадени от „Викинг Н.” ЕООД, с управител Т.Н.Т., документи по опис, които е следвало да бъдат доставени на посочен от изпращача адрес. Разписката е придружена с фискален бон и фактура от същата дата. Представен е и опис на писмата, десет от които са с адресат РУ ”П” – МВР-гр.Несебър. Тези доказателства са приети от първоинстанционния съд като недостатъчни да удостоверят датата, на която е подадена жалбата. Съдът е счел, че същите не носят информация какво точно се изпраща до адресатите, указани в представения опис, както и, че пред него жалбоподател е физическото лице Т.Т., докато доказателствата касаят изпращане на пратка от юридическо лице.

Настоящият състав на съда служебно изиска от административнонаказващия орган плика, с който е постъпила жабата против издаденото от него наказателното постановление, адресирана до Районен съд – гр.Несебър. Видно от отбелязването върху представения пощенски плик, като подател е посочено физическото лице Т.Н.Т. и пощенското клеймо, удостоверяващо датата на постъпването му в пощенската станция, е 5.10.2012г. Върху плика е поставен и баркод с номер, идентичен с този на представената обратна разписка.

При тази фактическа установеност съдът приема, че валидната дата на подаване на жалбата против издаденото на частния жалбоподател наказателно постановление е 5.10.2012г., поради което е спазен седмодневният срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от връчване на наказателното постановление за обжалването му пред съда.

Предвид изложеното неправилно районният съд е приел, че преклузивният срок за обжалване е изтекъл и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Определението следва да бъде отменено и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по съществото на правния спор.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 340 от 4.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 927/2012г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е оставена е без разглеждане жалбата на Т.Н.Т., ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 194/23.07.2012г. на началника на РУ ”П” – МВР-гр.Несебър, и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – гр.Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.