ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 03 февруари 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 03 февруари 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело 227  по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.157, ал.2 от ДОПК.

         Съдът е сезиран с молба от управителя на “Тексима” ЕООД, гр.Ямбол за спиране изпълнението на Ревизионен акт № 28090046/31.07.2009 год., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Ямбол. Жалбоподателят посочва, че по оспорването на ревизионния акт е образувано адм. дело № 1152/2009 год. в Административен съд – Бургас, като понастоящем спорът е висящ пред Върховния административен съд, като е образувано адм. дело № 14172/2010 год. по описа на този съд, с насрочено съдебно заседание на 22.02.2011 год.

         Молбата е процесуално недопустима за разглеждане поради следните мотиви:

         След извършена служебна справка в деловодството на Административен съд – Бургас се установи, че в настоящия съд е образувано адм. дело № 1552/2009 год., с предмет на оспорване - Ревизионен акт № 28090046/31.07.2009 год. и страни – “Тексима” ЕООД и директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас. По делото е постановен съдебен акт – Решение № 1021/23.08.2010 год. Против съдебното решение е постъпила касационна жалба от жалбоподателя “Тексима” ЕООД, като след извършена справка съдът констатира, че по повод на обжалването е образувано адм. дело № 14172/2010 год. по описа на Върховния административен съд.

         Съгласно нормата на чл.157, ал.2 от ДОПК изпълнението може да бъде спряно от административния съд по искане на жалбоподателя. Искане за спиране на изпълнението може да се прави само за частта на ревизионния акт, която е обжалвана пред съда. Буквата на закона действително сочи като компетентен да разгледа искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт съответния административен съд. В настоящия случай обаче, искането е направено след приключване на разглеждането на делото, когато Бургаският административен съд вече се е произнесъл по съществото на спора с решение, с оглед на което вече не е компетентен да разгледа такова искане, поради което то се явява процесуално недопустимо за разглеждане. По аналогичен начин се е произнесъл и Върховния административен съд в своята практика по подобен случай – Определение № 9977/16.07.2010 год. по адм. дело № 8835/2010 год., І о. 

Отделно от това следва да се посочи, че е и обективно невъзможно да се разгледа от настоящия съд искането за спиране, след като цялата административна преписка е на вниманието на Върховния административен съд, поради което и няма как да се прецени обжалваната част на ревизионния акт или обжалването му в неговата цялост, за да бъде преценявана предпоставката по чл.147, ал.2, изр. второ от ДОПК, а оттук и да бъде преценявана надлежността на предлаганото обезпечение.

Ръководен от горните мотиви, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане молбата на “Тексима” ЕООД, гр.*** за спиране изпълнението на Ревизионен акт № 28090046/31.07.2009 год., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 227/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: