О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 04.03.2010г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четвърти март две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №227 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба А.Ю.З. против заповед № 3529/12.11.2009г., издадена от зам. кмет на община Бургас.

С разпореждане от 28.01.2010 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите  на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса в размер на 10 лв., а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението с подробно посочване на дадените указания ,е връчено на жалбоподателя  03.02.2009г .

С молба от 11.02.2010г. процесуалният представител на жалбоподателя адв. Р.Кожухаров е поискал удължаване на срока за отстраняване на нередовностите. С разпореждане от 12.02.2010г. съдът на осн. чл. 144 АПК във вр. с чл. 63 ал.1 и 2 ГПК е удължил срока със седем дни.

Този съдебен акт е връчен на жалбоподателя лично на 16.02.2010г.

            В указания от съда срок, нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на А.Ю.З. против заповед № 3529/12.11.2009г., издадена от зам. кмет на община Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 227 /2010г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………