ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 16.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Ю.Р.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    227    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

За касатора – Съвет за електронни медии - София, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт Ч., която представя пълномощно.

За ответника по касация – „Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД, редовно уведомен, се явява управителя Г.С. и адвокат Г., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Г. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

АДВОКАТ Г. – Моля да оставите без уважение жалбата. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Моля да отмените решението на Районен съд - Бургас и вместо него да постановите друго, с което да потвърдите като правилно и законосъобразно издаденото от Съвета за електронни медии наказателно постановление. Подробно съм се мотивирала в касационната жалба.

         АДВОКАТ Г. - Моля да потвърдите решението на Бургаски районен съд, с което издаденото от Съвета за електронни медии наказателно постановление е отменено. Считаме, че решението като правилно и законосъобразно е достатъчно мотивирано. Правилно е приложен материално-правния закон. Мотивите за отмяната на наказателното постановление са липсата на извършване на деянието, което по безспорен начин се установи в първоинстанционното производство. В този смисъл постановеното решение моля да приемете като законосъобразно и правилно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна, а решението на Бургаския районен съд моля да бъде отменено като необосновано и незаконосъобразно. Не считам, че са допуснати съществени процесуални нарушения в административното производсто при изготвяне на АУАН и наказателното постановление. Видно от същите е изписано входящият номер и датата на получаване на 15 броя DVD-та за извършване на нарушението, подробно описани, по които е установено, че получените DVD-та не отговарят на изискванията от контролният орган, т.е. операторът не е представил исканата информация, с което е осъществил административното нарушение.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: