О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№ 1958 /16.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2278/2018 година.

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 Образувано е по жалба на адвокат К.К. ***, като пълномощник на А.С.А. в качеството му на ЕТ „Тотко - А.А.“ с ЕИК 202554477 и адрес – град Ямбол, улица „Кичева“ № 55 против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-549-0267691/10.08.2018 година на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в дирекция „Оперативни дейности“ на главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ – НАП. В началото на жалбата номерът на административния акт е сгрешен, но от оскъдното описание на фактите по проверката, а и предвид на посочените доказателства като „приложение“ съдът прави извод, че волята за оспорване е именна на тази конкретна заповед. От допълнително добавен ръкописен текст се установява, че се обжалва „само разпореждането за предварително изпълнение“.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” и чл. 187 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – баничарница на улица „Несебър“ № 10 в село Равда, община Несебър, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 12 (дванадесет) дни.

В жалбата не се излагат конкретни доводи за незаконосъобразност на разпореждането. В обща форма пестеливо се описва процеса на работа в обекта. Излагат се общи доводи за материалната незаконосъобразност и несъразмерност на ПАМ. Изтъква се, че предварителното изпълнение на заповедта е „извадено само от контекста на закона“ и ще доведе до „неимоверни разходи за фирмата“, изразяващи се в невъзможността двама служители да полагат труд и „множество загуби“.

С петитума на жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

При проверка на обекта, стопанисван от жалбоподателя, извършена на 07.08.2018 година в 17:55 часа, е констатирано, че се извършва търговска дейност, а при направена контролна покупка на една кифла и един айран на обща стойност 2,10 лева, сумата е приета от продавача, но не е издаден фискален бон или ръчна касова бележка. Извършено е сравнение между фактическата наличност на парични средства в касата на обекта и тази по фискално устройство и е констатирана разлика от 12,08 лева.

Като е приел, че търговецът не е спазил реда за документиране на търговска продажба по Наредба Н-18, ответникът е издал оспорената заповед.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено. Неиздаването на фискален бон е възприето от ответника като нарушение на данъчно – осигурителното законодателство и признак за неотчитане на приходи от жалбоподателя, насочено срещу установената фискална дисциплина и законовите норми, свързани с осигуряване в бюджета на приходи от данъци, обосноваващо наличието на особено важен обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта (съгласно цитираната практика на ВАС).

 

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице.

Жалбоподателят не отрича, че извършената продажба в обекта не е била документирана  В този смисъл, съдът приема за доказано твърдението на ответника, че е налице неотчитане на продажбите в обекта, включително и други освен процесната – предвид размера на установената разлика между фактическата парична наличност и тази по фискално устройство, а продължителността на определения срок на мярката е законосъобразна.

Мотивите за незначителния характер на нарушението нямат отношение към настоящото производство, а към евентуално административнонаказателно производство, за образуването на каквото има данни (приложено копие от АУАН).

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта, е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Затова, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на адвокат К.К. ***, като пълномощник на А.С.А. в качеството му на ЕТ „Тотко - А.А.“ с ЕИК 202554477 и адрес – град Ямбол, улица „Кичева“ № 55 против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ФК-549-0267691/10.08.2018 година на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в дирекция „Оперативни дейности“ на главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ – НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: