О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№ 1956 /16.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съдБургас, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2277/2018 година.

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 Образувано е по жалба на К.А.У. с ЕГН ********** *** против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ОП-601-0266916/09.08.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД - Бургас на НАП.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” и чл. 187 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – апартамент № 511 в апартаментен комплекс „Феста Поморие Ризорт“ в град Поморие, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 25 (двадесет и пет) дни.

Жалбоподателят твърди, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение е незаконосъобразно. Излага доводи за незаконосъобразност на самата ПАМ, които са неотносими към законосъобразността на обжалваното разпореждане. Заявява, че самото разпореждане не е мотивирано, от органа са посочени бланкетни мотиви и това осуетява ефективната защита на адресата на акта. Поддържа, че за констатираното нарушение не е издадено НП и това възпрепятства дружеството от възможността да се възползва от нормата на чл. 187 ал.4 от ЗДДС като заплати наложената санкция и продължи работата си.

С петитума на жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане. Претендират се разноски.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

При проверка на обекта, стопанисван от жалбоподателя (като ползвател по силата на договор, сключен със собственика), извършена на 08.08.2018 година в 13:50 часа, е констатирано, че У. извършва търговска дейност по отдаване на жилището под наем на трети лица през страницата Booking.com, а при извършена контролна покупка на нощувка, за която е направена резервация на стойност 60 (шестдесет) евро – в левово равностойност - сумата е приета от лицето Олег Константинович У., но не е издаден фискален бон или ръчна касова бележка.

Като е приел, че У. не е спазил реда за документиране на търговска продажба по Наредба Н-18, ответникът е издал оспорената заповед.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено. Неиздаването на фискален бон е възприето от ответника като нарушение на данъчно – осигурителното законодателство и признак за неотчитане на приходи от жалбоподателя, насочено срещу установената фискална дисциплина и законовите норми, свързани с осигуряване в бюджета на приходи от данъци, обосноваващо наличието на особено важен обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта (съгласно цитираната практика на ВАС).

 

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице.

Жалбоподателят не отрича, че извършената продажба в обекта не е била документирана  В този смисъл, съдът приема за доказано твърдението на ответника, че е налице неотчитане на продажбите на нощувки в обекта, а продължителността на определения срок на мярката е законосъобразна.

Неоснователна е тезата на жалбоподателя, че предвид нормата на чл. 187 ал.4 от ЗДДС и липсата на издадено НП за нарушението, жалбоподателят е бил възпрепятствано да се възползва от привилегията на нормата, а това води до незаконосъобразност на разпореждането. Съгласно чл. 187 ал.4 от ЗДДС, принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му.

Възможността, предвидена по чл. 187 ал.4 от ЗДДС, е само правна възможност и осъществяването й не е безусловно обвързано с развитието на правоотношението по налагане на ПАМ. Нормата на чл. 187 ал.4 от ЗДДС предвижда прекратяване на ПАМ, но тази правна възможност е обусловена от настъпването на факти, които принципно е възможно и да не възникнат – напр. да не бъде издадено изобщо наказателно постановление за установеното нарушение, т.е. органът да вземе решение изобщо да не санкционира лицето или пък до изтичане срока на ПАМ санкционираният субект да не успее да докаже, че е заплатил наложената му санкция. Липсата на безусловна връзка между ПАМ (и разпореждането за предварителното й изпълнение) и издаването на НП за нарушението се илюстрира и от последното изречение на чл. 187 ал.4 от ЗДДС, според което при повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му (т.е. заплащането на санкцията, веднага след издаване на НП не води непременно до незабавно прекратяване на мярката). В този смисъл, неиздаването на НП, преди налагане на ПАМ, не може да бъде основание за незаконосъобразност на мярката и съответно – на разпореждането за предварителното й изпълнение.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта, е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Затова, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.У. с ЕГН ********** *** против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ОП-601-0266916/09.08.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД - Бургас на НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: