ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На десети февруари                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2277 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

Ищците А.В.Г. и М.А.Г. не се явяват, редовно уведомени. За тях адвокат Ц.К. от БАК, надлежно упълномощена.

За ответника- Национален осигурителен институт- София се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Адвокат К.: Оттеглям депозираната от ищеца А.М. молба с вх.№10149/10.04.2014г., налична на л.60 от адм.д. № 9016/2013 г. по описа на АССГ. Правя следното уточнение на претенцията:

Претендираме от ответната страна да заплати на ищците сумата от 5 000 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди под формата на пропуснати ползи произтичащи от разликата в размера на пенсията, която доверителят ми е получавал и която е следвало да получава, в случай че се изпълнят съдебните решения, за периода от първото произнасяне на директора на РУ „СО”, с което потвърждава отказа, до датата на исковата молба, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното и́ изплащане. Претендираме също заплащане на сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди произтичащи от преживени стрес, душевен дискомфорт, във връзка с факта, че делата, водени от А.М., са се проточили в доста дълъг период, а именно от 2008г. до 2015г., което е причината за душевен дискомфорт на ищеца М., ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска до окончателното и́ изплащане. Оттеглям претенцията за мораторни лихви в размер на 1 500 лева.

 

Юрисконсулт Ч.: Нямам възражение по уточнението, което се направи по иска. Заявявам съгласие с оттеглянето на иска за мораторни лихви.

Прокурор СТОЯНОВА: Считам, че направеното в днешното съдебно заседание изменение на исковата молба следва да бъде прието от съда, както и направеното частично оттегляне на иска.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ищците, след изслушване становищата на останалите страни,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното уточнение на предявените от А.М.Г. искове, така, както е заявено от пълномощника адв. Ц.К..

ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.232 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК, производството по предявения от А.М.Г. иск за мораторни лихви в размер на 1 500 лева.

Определението, с което се прекратява производството, може да се обжалва и протестира пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат К.: След така направеното уточнение, моля да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч.: Да се даде ход на делото.

Прокурор СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на А.Г.М., с която са предявени обективно съединени искове, както следва: за заплащане на обезщетение за имуществени вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от разликата в размера на пенсията, която М. е получавал и която е следвало да получава, в случай че се изпълнят съдебните решения, за периода от първото произнасяне на директора на РУ „СО”, с което потвърждава отказа, до датата на исковата молба, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното и́ изплащане; за заплащане на сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от преживени стрес, душевен дискомфорт от водените продължително време дела, ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска до окончателното и́ изплащане.

В хода на процеса ищецът е починал и са конституирани неговите наследници.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор, с който ответната страна е заявила становище за недопустимост на предявените искове, алтернативно за тяхната неоснователност, като излага подробни съображения за тях.

Направени са доказателствени искания.

Съобразно разпоредбата на чл.154 от ГПК всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания и възражения. В тежест на ищеца е да установи твърдяните в исковата молба обстоятелства, като същия следва да докаже, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

Съдът указва на ищците, че не сочат доказателства за претърпени вреди и техния размер.

По делото не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

 

Адвокат К.: Поддържам така предявените искания и моля съдът да ги уважи. Ще направя едно доказателствено искане, като считам, че съм длъжна за това по искане от предишна искова молба да го потвърдя, а токова искане имат и наследниците на ищеца А.Г.. Моля съда да назначи съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на следните въпроси: каква е паричната стойност на полагащата се отказана пенсия на А.М.Г. и какви са всъщност пропуснатите ползи, предвид актуализациите на пенсиите, считано от 01.02.2008г. до 05.04.2015г., което е свързано с първия отказ на административния орган да му се даде полагащата му се част от пенсията. Считам, че изясняването на тези въпроси са нужни, с оглед доказателствата по предмета на делото. Моля съда да се произнесе в този смисъл.

Юрисконсулт Ч.: Възразявам срещу така направеното искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, тъй като считам, че тези въпроси, които се поставят не са относими към предмета на делото. Няма доказателства за причинната връзка между твърдяното неизпълнение на тези съдебни решения, с които се отменят решенията на директора на ТП на НОИ.

Прокурор СТОЯНОВА: Да се уважи направеното доказателствено искане. Считам, че то е относимо към предмета на спора и отговорът на този въпрос съда, в своите мотиви, може да вземе предвид.

 

Съдът намира приложените по делото, към исковата молба и към отговора на ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. Направеното искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза съдът намира за основателно, като счита, че заключение по посочените въпроси ще спомогне за изясняване на делото. Следва да бъде изискано посоченото от ответната страна адм.д.№1077/2013г. по описа на АСБ. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба и представените от ответната страна писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от пълномощника на ищците задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Н.К..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 260 лева, платим от ищците в 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗИСКА адм.д.№1077/2013г. по описа на АСБ.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.04.2016г. от 10.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: