ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести април                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2277 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Ищците А.В.Г. и М.А.Г. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат Ц.К..

За ответника- Национален осигурителен институт София се явява юрисконсулт Ч..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

Явява се вещото лице Н.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. 

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице, извършило съдебно-икономическа експертиза.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Н.Г.К., 61 г., българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адвокат К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Прокурор ДУКОВ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице К. за положения труд възнаграждение в размер на 420 лв., съобразно представената справка декларация, от които 260 лв. платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА ищците да заплатят остатъка от 160 лв. в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Ч.: Нямам да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ДУКОВ: Също няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ с оглед изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА адм.д.№1077/2013г. по описа на Административен съд-Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Считам, че след така направената и приета съдебно-икономическа експертиза безспорно се оказва увреждането на моите подзащитни, наследници на починалия А.М.Г.. От тази гледна точка считам, че с тази експертиза се изясни спорния въпрос е́ ли дължима претенцията, която претендираме ние и аз като процесуалния представител на моите доверители. И в този смисъл моля да се произнесете в този смисъл, а именно като уважите нашата претенция, заедно със законната лихва, като ще ви представя и списък с направените разноски, които моля да ни присъдите. Моля да се произнесете в този смисъл.

Юрисконсулт Ч.: Уважаема госпожо съдия, считам че предявеният иск е неоснователен и недоказан. Твърденията за незаконосъобразни действия от страна на НОИ София не се подкрепят от представените по делото доказателства. Не се доказва и причинна връзка между претендираните вреди и отменените с решение на съда административни актове. От представените по делото доказателства е видно, че г-н Г. е оттеглил подадено заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с което е десезирал административния орган и не е направена преценка за правото на лицето на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По делото не се представиха доказателства и относно твърдените и претърпени от ищеца неимуществени вреди. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както и да ни бъде дадена възможност да представим писмена защита. Представям и списък с разноските.

Прокурор ДУКОВ: Считам претенцията за присъждане на обезщетение за неоснователна, тъй като според мен на обезщетение по реда на специалния закон ЗОДОВ подлежат вреди, причинени от пряка и непосредствена последица от административния орган, но не и на допуснати ползи. По отношение претенцията за неимуществени вреди считам, че същата е изцяло недоказана, поради което моля да отхвърлите предявените искове.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14- дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: