ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 02.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На втори юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2276 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят „КМК БИЛД” ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Г. с представено пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се представлява от юк. Д. с представено пълномощно.

         Явяват се вещо лице К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

   К.Д.М. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

ВЪПРОС: В т. 2 от заключението подробно сте описали актуваните видове СМР от „Теди 2005” ЕООД към „КМК Билд” ЕООД и съответно от „КМК Билд” ЕООД към неговите възложители - може ли да твърдим, че е налице пълно съответствие между тези видове СМР, актувани от „Теди 2005” ЕООД към жалбоподателя и от жалбоподателя към неговите възложители?

 

ОТГОВОР: Посочено е изрично и в констативно-съобразителната част от заключението, перо по перо, фактура по фактура, всички видове и количества работи, които са актувани от втория подизпълнител „Теди 2005” ЕООД към фирмата на жалбоподателя „КМК Билд” ЕООД Айтос и от „КМК Билд” ЕООД към главните изпълнители на двата обекта.

 

ВЪПРОС: Какво се включва цената по ПСД принципно само труд, или труд, материали и други?

 

ОТГОВОР:  Всички цени, които са записани, като стойности на СМР като Акт-обр. № 19, обичайно са за целия вид СМР, които включват материали, труд, механизация и допълнителни разходи. В някои от фактурите, които са описани от фирма „Теди 2005” ЕООД, изрично е записано „само труд”, което означава, че конкретното перо е само труд без материали и други работи. Където пише стойност по ПСД, включва тези четири елемента.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси. Вещото лице е установило с леки изключения, това което е установило вещото лице при изготвяне на експертизата в ревизионното производство. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА  КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 6, където сте извършвали изчисления, както и на другите страници сте посочил в графа „труд” „двама работници втора и първа квалификационна степен”, какво имате предвид под „първа”  и „втора” квалификационна степен?

 

ОТГОВОР: Квалификационните степени са три - първа е най-ниската като компетентност и умения, което съответства на трети разряд – общ работник и частично четвърти. Втора квалификационна степен е за работници с по-добри умения, която по старите норми на квалификация се равнява на пети-шести разряд. Това са работници, които могат да четат планове и да изпълняват задачи от ръководителя на строежа без допълнителни указания. Трета степен се равнява на 7-ми разряд. Тези работници могат да четата схеми и планове.

 

ВЪПРОС: За тези квалификационни степени издават ли се удостоверения?

 

ОТГОВОР: Никъде не съм срещал как се придобиват и издават документи за квалификация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС на АДВ. Г.: В компетентността на един кофражист, включва ли се извършването на зидаро-мазачески работи?

 

ОТГОВОР: Един кофражист, за да стигне до специалност „кофражист”, трябва да има придобити добри умения, които касаят работа с ръчни инструменти – нивели, да има и окомерна представа за нива, за право и криво, което му определя по-висока степен на умения за изпълнение на по-висша работа – като изпълнение на бетонови, циментови работи и зидарски умения. Кофража е по-висока степен на умения.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: За тези дейности, за които се изисква повече опит, работникът справя ли се по-добре като коефициент на полезно действие?

 

ОТГОВОР:  Да, разбира се. При замазка е много важно опъването на „майките”, по които да се движи „мастара” по запълване на пространството между тях.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Известно ли Ви е наличието на нормативна база за извършване нормите на определен обем работа?

 

ОТГОВОР: Не ми е известно. Цитирал съм книжки от „СЕК Строй”. Нормите се определят на база човекочасове.

 

Адв. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: В миналото съдебно заседание единият от представените договори, на л.749-751 от делото, беше представен във вид, в който са установени различия между отделните страници. В такъв вид ли е оригиналът?

 

Адв. Г.: Не намерих другите екземпляри. Договорът е в този вид. Това са ми предоставили и това предоставям на съда.

 

Юк. Д.: По отношение на този договор, по преписката се съдържа копие на същия на стр.273 от делото, като считам, че третата страница на този договор се различава от представения оригинал, по-точно положения подпис от името на „КМК Билд” ЕООД и считам, че не отговаря на представения оригинал.

 

Адв. Г.: Моля да имате предвид, че екземплярите са представени от името на „ТЕДИ 2005” ЕООД, а не от дружеството-жалбоподател.

 

Юк. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

                               ПРИЕМА заключението на вещо лице К.М..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО 450,00 лева на 02.06.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата като отмените изцяло обжалвания пред Вас ревизионен акт.

Ще представя писмени бележки с оглед събраните в хода на производството допълнителни гласни доказателства.

Моля за присъждане на разноските по представения от мен списък по чл.80 ГПК.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен.

По отношение на изслушаната съдебно-техническа експертиза,  при мои груби изчисления, за извършване на тези СМР, ако приемем, че са работили 30 работника, далеч от възможностите на изпълнителя „Теди 2005” ЕООД, ще е необходима една година за извършване на същите. По доказателствата би могло да се направи обоснован извод, че самият жалбоподател е извършил тези СМР, тъй като притежава такъв потенциал.          Ще представя писмени бележки.

Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя на страните две седмици срок за писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: