ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2276 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят „КМК БИЛД” ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Г. с представено пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се представлява от юк. Д. с представено пълномощно.

         Явяват се вещи лица К.М. и А.А..

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещо лице А.А..

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило извън законустановения срок заключение на вещо лице инж.К.М..

 

Юк. Д.: Правя възражение за изслушване на експертизата на инж.М., тъй като тя не е депозирано в срок.

По направеното възражения съдът счита, че то е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА изслушването на съдебно-техническа експертиза за следващото съдебно заседание.

        

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице по съдебно-икономическа експертиза, както следва:

 

А.К.А. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на адв. Г.: Какво обхваща сметка 602 „разходи за външни услуги” - само „труд” или „труд и материали”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Както е самото наименование „разходи за външни услуги, труд и материали” – завършен продукт „услуга” в случая „строителна услуга”.

 

ВЪПРОС: След като „Теди 2005” ЕООД извършва услугата със свои материали и труд, следва ли жалбоподателят да води отделна аналитичност на вложените материали?

 

Юк. Д.: Възразявам срещу въпроса. „Теди 2005” ЕООД предоставя труд и материали казва колегата, а по делото има договори,  акт-образец за приемане на извършени строителни услуги.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Принципно не е задължително в сметка 602 да се отчита разход на материали по аналитичност. Сметка 601 е за разход на материали. Когато се ползва външен изпълнител, при жалбоподателя счетоводното отразяване трябва да е по сметка 602 на извършената строителна услуга и не е нужна аналитичност. Такава пълна аналитичност не може да има в Акт-обр. 19. В конкретния случай счетоводното отразяване е по сметка 602, без никаква аналитичност.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси.

 

Предвид изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещо лице А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 450,00лв. на 21.04.2015г./

 

Адв. Г.: Представям оригиналите на Протокол образец 19 с № 18 от 14.05.2013г.  Нося и оригиналите на оспорените договори.

 

Юк. Д.: Моля да ми дадете възможност да извърша сравнение.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Г.: Договорът за строителство от 18.02.2012г. между „ТЕДИ 2005”ЕООД и „КМК БИЛД” ЕООД  в този вид ли Ви беше даден с тези три страници?

 

Адв. Г.: Ще проверя в офиса.

 

Съдът счита, че следва да приобщи представените оригинали като доказателства по делото, като за следващото съдебно заседание ще се произнесе с определение по направеното оспорване на автентичността на подписите на доказателствата.

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Договор за строителство от 12.02.2012г.; Договор за строителство № 3/03.02.2012г.; Договор за строителство № 2 от 03.02.2012г.; Договор за строителство № 1 от 03.02.2012г.; Договор за строителство от 15.04.2013г.; Протокол образец 19 с № 18 от 14 .05.2013г.

 

Юк. Д.: Моля да приемете данни за осигуряване по булстата на жалбоподателя за спорните периоди, за да се види колко лица са назначени в дружеството, както и дневници за продажби за процесните периоди на жалбоподателя, от които да е видно, че жалбоподателят е имал работници, а в същото време има фактурирани извършени услуги единствени и само от дружествата, за които се твърди, че е получил услуги - от „Теди 2005”ЕООД. тоест неговите работници, въпреки че са били на работа по това време, не са се занимавали с нищо.

 

Адв. Г.: Считам за неотносими тези доказателства.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА справка за осигурявани лица за периода юли-септември 2012г. и март-май 2013г. на „КМК Билд” ЕООД, както и извлечение от дневника за продажбите на жалбоподателя за юли 2012г.-септември 2012г.; март 2013, април 2013г. и май 2013г.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 година от 13,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: