ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети февруари                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2276 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „КМК БИЛД” ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Г. – представя пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се представлява от юк. Д. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „КМК БИЛД” ЕООД против Ревизионен акт на орган по приходите при ТД Бургас на НАП, с който на дружеството са определени задължения за юли и септември 2012 г., март - май 2013 г. по ЗДДС.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза със задачи формулирани в нарочна писмена молба с препис за ответната страна.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените доказателства към административната преписка. По доказателствените искания – нямам възражения по допускане на съдебно-техническа експертиза с така поставените въпроси. По допускане на съдебно-счетоводна експертиза - предоставям на съда.

Имам доказателствено искане: в преписката от страна на жалбоподателя са представени четири договора, сключени между жалбоподателя и „ТЕДИ 2005” ЕООД  - оспорвам същите по отношение на тяхната автентичност и по точно – подписа, положен от представляващия дружеството „ТЕДИ 2005” ЕООД – намират се в том 2, л.271-285.

 

Адв. Г.: Ще се ползваме от документите. С оглед установяване автентичността на подписите, моля, да допуснете съдебно графична експертиза.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Г.: Разполагате ли с оригиналите на тези договори?

 

Адв. Г.: Това ще Ви кажа, когато говоря с моите клиенти.

 

Съдът на основание чл.144 от АПК във вр. с чл.183 от ГПК, УКАЗВА на процесуалния представител  на жалбоподателя, че следва да представи по делото оригиналите на договорите за строителство, които се съдържат на л.271-285 по делото.

 

Юк. Д.: Заявявам че оспорвам и договора, който се намира на л.256-258 от делото. Оспорвам подписа на представляващия „ТЕДИ 2005” ЕООД.

Адв. Г.: Също ще се ползваме от това доказателство.

 

Съдът продължава определението си:

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че следва да представи оригинал и на договора за строителство от 15.04.2013 г., който се съдържа на л.256-258 от делото.

Съдът ще се произнесе по оспорването, извършено от страна на процесуалния представител на ответника, след като се запознае с доказателствата – оригинали на договори за строителство, представени от процесуалния представител  на ответника. Проверката на автентичността на подписите с доказателствените средства допустими в процеса би била възможна, ако бъдат представени оригиналите на тези доказателства. При непредставянето на оригиналите, съдът ще приложи разпоредбата на чл.183 от ГПК и ще реши делото като изключи представените заверени преписи от доказателствата по делото.

По искането за допускане на две експертизи, представени в писмен вид от адв. Г. в днешното съдебно заседание, след като се запозна със съдържанието му, съдът счита, че то е основателно.

 

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя да представи оригиналите на договорите между жалбоподателя и „ТЕДИ 2005” ЕООД, оспорени от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. Г. в молбата представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 450,00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани от адв. Г. в молбата представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице А.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 450,00 лева вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

По извършеното оспорване от страна на юк. Д., съдът ще се произнесе с протоколно определение в следващото съдебно заседание  в зависимост от процесуалните действия на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: