ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2275 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Л.Л., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За жалбоподателката В.Г.Л., редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат Г.С.от АК Варна, надлежно упълномощена, представя пълномощно

За ответника кмет на община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ С.: Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № № 1290/27.07.2018 г. на кмета на Община Несебър, с която на двамата жалбоподатели е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ едноетажна постройка на допълващо застрояване, с идентификационен № 53045.502.149.2 по КККР на гр. Обзор, изграден на западната фасада на четириетажна жилищна сграда с идентификационен № 53045.502.149.1, в собствения им поземлен имот с идентификатор 53045.502.149, представляващ УПИ ХХІ-312, кв.21 по плана на гр. Обзор и на границата с имот 53045.502.147 (УПИ ІІ-312, кв.21), представляващ едноетажна постройка на допълващо застрояване със спомагателни функции. Постройката е с приблизителни размери 3,70 м/7,15 м и е висока 2,50 м, изпълнена от ограждащи стени, тухлена зидария с дебелина 12 см. и дървена покривна конструкция от двускатен покрив, покрит с перлит.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Оспорвам постановения индивидуален административен акт.

Твърдението ни е, че праводателя на доверителката ми е изградил процесната сграда, която е законна на база издаден позволителен билет, който не се съхранява от Община Несебър и това е видно от удостоверение на община Несебър, че архивът на общината е унищожен и не е запазен този билет. Видно от доказателствата, в нотариален акт от 1975 г. процесната сграда е описана, както и в последващ нотариален акт от 1990г., когато доверителката ми е придобила собствеността на тази сграда.

Поддържам направените доказателствени искания, като моля да допуснете събирането на гласни доказателства за установяване годината на изграждане на процесната сграда, а по отношение на искането ни за представяне на данъчни декларации, това искане го правим с оглед индицията за установяване на годината на построяването в имота, а не за това, че след като се плащат данъци, строежът е законен. Поисканото съдебно удостоверение ни е необходимо за това, дали предходния собственик, който е М.Д.Б., дали е декларирал собствеността на процесната сграда пред данъчните служби, като по жалбата сме представили декларация, че от 1998 г. е декларирана тази сграда, но твърдим, че това е декларирано преди тази година. Тази декларация е представена повторно с оглед изискване на закона, където отново е декларирана собствеността на процесната сграда.

Искаме допускането на един свидетел, с показанията на който ще установим годината на изграждане на процесния строеж.

Съдебното удостоверение е както за това, кога е декларирана пред данъчните органи, така също и за хронологията на собствениците, които са я декларирали от 1956 г.

Моля да допуснете и исканата с жалбата съдебно-техническа експертиза с въпросите поставени в нея, като моля да приемете и писмените доказателства, представени с жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам депозираната жалба в нейната цялост. Считаме същата за допустима, но неоснователна и недоказана.

Представили сме с писмо от 08.10.2018г. пълната преписка по издаване на обжалваната заповед на кмета на община Несебър и моля да приемете представените с преписката писмени доказателства. Други доказателства няма да представям.

Не възразявам срещу искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, не възразявам и срещу искането на насрещната страна за изслушване на свидетел и моля това да бъде осъществено след изслушване на вещото лице, за да обвържем констатациите на вещото лице по документи, кога е изградена сградата и в съответствие ли е със съществуващите планове, а свидетелите, доколкото разбирам, ще установяват в коя година е изграден строежа.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани в жалбата.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 49-51 от делото.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел, воден от жалбоподателката В.Л., посредством чиито показания ще се установява факта на годината на изграждане на процесната постройка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в община Несебър и навсякъде другаде, където е необходимо, както и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси в жалбата, намираща се на л.7 от делото.

Освен това вещото лице следва изрично да посочи в графичен вид, както отговорите на зададените въпроси, така и да установи с кой план, от коя година, за първи път сградата е била предвидена, независимо дали е нанесена или предвидена преди изграждане.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв., вносим от двамата жалбоподатели, в 10-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същите, че в същия срок следва да представят доказателство за внесен депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на жалбоподателката Л., посредством което тя да се снабди с друго такова от Община Несебър, дирекция „Местни данъци и такси“, с което да се удостовери за периода от 1956 година до настоящия момент дали имотът е бил декларирана и от кой собственик.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.01.2018 г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: