ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2273 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.В.Т., редовно призован, не се явява лично. За него се явява адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника - ВПД началник на отдел „Охранителна полиция”, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от гл. юрисконсулт при Областна дирекция на МВР Бургас от 26.02.2015г., в която е приложено удостоверение от началник сектор „Човешки ресурси”, според което със заповед №К-3315/07.04.2014г. на министъра на вътрешните работи считано от 10.04.2014 до 05.11.2014г. А. И. С. е бил преназначен временно да изпълнява за срок от една година длъжността „началник на отдел” в „Охранителна полиция”.

 

АДВОКАТ С. – Не оспорвам представения документ. Моля да го приемете като доказателство по делото.

Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника молба и удостоверение от 26.02.2015

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените заповедта, посочена конкретно в жалбата, с която на доверителя ми е наложено административно наказание за срок от три месеца по следните причини:

С наказанието, наложено със заповед на основание ЗМВР, по- конкретно в нея са изложени правните основания, ще се спра на обстоятелствата незнанието на законови и подзаконови норми, като пропуск за изучаване, които са основание за конкретното наказание. В самата заповед е посочен чл.36 от инструкция Із-2813/2011г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР. От нормата на чл. 36 произлиза едно задължение за ръководителя на съответно звено - за всички произшествия и нещастни случаи да се докладва писмено по реда на подчиненост. Това задължение е по чл.36 от Инструкцията. От събраните в дисциплинарното производство доказателства - рапорт, докладната записка, считам на първо място, че доверителя ми е изпълнил това свое задължение. По същия ред, подчинените нему служители, посетили ПТП са длъжни да докладват на него, какво са установили на това ПТП. Поредността на входящите номера на приложената към преписката доказателства - рапорта на съответните служители и доверителя ми, удостоверяват, че същите носят един след друг номер на входящия регистър, от една и съща дата, поради което считам, че е изпълнено изцяло задължението за доклада.

На следващо място - случая обаче не е нито произшествие, нито нещастен случай съгласно нормата на чл. 36 на Инструкцията. Считам, че доверителя ми не е бил длъжен да съставя такъв, защото в чл. 34 и чл. 35 на въпросната инструкция, са дадени легални определения, какво представлява произшествие и какво представлява нещастен случай. Според тези норми при нещастен случай се изисква наличие на причинена смърт, тежка или средна телесна повреда на служител на МВР. От събраните доказателства никъде няма данни, какво е настъпилото произшествие, от рапортите се установява, че има лека телесна повреда на Валентин Георгиев, заради което считам, че деянието по тази точка на чл. 35 от Инструкцията не може да се квалифицира като нещастен случай, а произшествията по чл. 34, в ал.2 и ал.3 са посочени кои деяния и действия представляват произшествия. Нито едно от изброените в т. 2 и т.3 от Инструкцията не попада случилото се с въпросния водач и служител на МВР Валентин Георгиев, поради което считам, че и на това основание действията на доверителя ми не могат да се счетат като нарушение на чл. 194 и сл. от ЗМВР, изложени в заповедта и същия коректно и съвестно в справките е изложил тези свои съображения и че не съставляват нарушение, поради и което моля, да отмените оспорената заповед и да ни присъдите направените разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: