ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2273 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.В.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника ВПД началник на отдел „Охранителна полиция”, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № з-4221/22.10.2014 г. издадена от ВПД началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Бургас, с която на жалбоподателя e наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме жалбата. Доказателствени искания вън от събраните по дисциплинарното производство нямаме. Ако са приложени справка РК-15065/30.09.2014г. и докладните, които са цитирани в заповедта, то нямам други доказателствени искания тогава.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Т. - Запознат съм с длъжностната ми характеристика, не мога да кажа кога. Работя в полицията от 2003г. През 2013г. бях назначен в сектор „ПП” и това е длъжностна характеристика на полицейския инспектор, запознат съм с нея. Подписалият заповедта ВПД началник отдел А. С. в момента е пенсионер.

АДВОКАТ С. – За фактите, които вадим в жалбата, не оспорваме. Спорим за това дали дисциплинарното нарушение представлява нарушение по Инструкцията и че това не е произшествие по смисъла на Инструкцията, където има изредени 13 точки.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени от ответника съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за компетентността на органа, издал обжалваната заповед, както от гледна точка на това дали този орган притежава правомощия да издава заповеди за дисциплинарни наказания от категорията на процесното, така и от гледна точка на заеманата от него длъжност, т.е. дали издалия заповедта е началника на отдел „Охранителна полиция” или ако не е, по какъв начин са му делегирани правомощия и за какъв период.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение в срок на разпореждането на съда, на директора на Областна дирекция на МВР ще бъде наложена глоба на осн. чл.89, т.2 от ГПК, във вр. чл. 91 от същия кодекс, във вр. 144 от АПК.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015г. от 11.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: