ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2272 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.М.М., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Председател на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И.М., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството по делото е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на дисциплинарно наказание № РД-10-02/08.08.2017г. на председателя на КОПНИ, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“.

Към настоящото дело е присъединено за съвместно разглеждане административно дело № 2422/2017 г. на Административен съд - Бургас, тъй като жалбоподателят е подал жалбата си по настоящото дело направо до съда и при изпращането на административната преписка е било погрешно образувано административно дело № 2422/2017 г.

На 29.09.2017 г. жалбоподателят подаде писмена молба, с която направи доказателствени искания. Във връзка с това, съдът изиска от началника на сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР-Бургас да представи посочена информация, от Районна прокуратура - Бургас – заверен препис от протокол за предупреждение по чл. 56 от ЗМВР. В отговор на изпратените от съда искания, от Районна прокуратура - Бургас беше представен изискания протокол (л.112 от делото), а от началника на сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР-Бургас беше изпратен АУАН № 17-0769-003259/07.06.2017г. и докладна записка (л.114 и 115).

На 18.10.2017г. постъпи нова молба от жалбоподателя с направени доказателствени искания, към които има подробни мотиви, но въпреки това за съда не става ясно каква е връзката на тези доказателства с доказването на главния факт по настоящото дело – наличието на извършено дисциплинарно нарушение от жалбоподателя, защото предмет на делото е извършено нарушение не от служителя А.А., а от жалбоподателя. На 09.11.2017г. е постъпило писмено становище от юрисконсулт И.М., като пълномощник на ответника. В него са направени възражения по направените от жалбоподателя доказателствени искания, както и твърдения за съществото на спора.

Вчера постъпи ново становище от юрисконсулт И.М. – пълномощник на ответника с представено пълномощно, в което се оспорва жалбата. Направени са твърдения по съществото на спора. Направено е искане да се отхвърли жалбата и да се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата:

 

АДВ. А.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да бъдат приети обяснения от г-н А., от които на втората страница е видно, че още на 30.03.2017 г. той е провел разговор със зам. председателя на КОМПИ, който е бил запознат с възникналия проблем, а самото наказание е наложено близо три месеца и половина след това.

Няма да сочим други доказателства. Отказваме се от доказателствата поискани с молбата от 18.10.2017 г.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам жалбата за неоснователна. Поддържам подробно изложените аргументи в становището си.

Считам, че г-н А. е уведомил директора на Регионалното звено за своето здравословно състояние, а докладната на директор Чанева е първоначалния акт, с който е започнало дисциплинарното производство.

 

Във връзка с направените искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, тези представени от ответника като административна преписка, представените с допълнителните молби писмени доказателства от страните, както и представените в днешно съдебно заседание обяснения.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Доколкото в представеното становище се твърди, че образуваното дисциплинарно производство и наложеното дисциплинарно наказание са във връзка с подадения от старши инспектор М. сигнал в Районна прокуратура – Бургас с копие до „Център за психично здраве д-р Иван Темков“, като никъде в доводите за налагане на дисциплинарно наказание, дисциплинарнонаказващият орган не е посочил, че започнатото дисциплинарно производство е във връзка със сезирането на КАТ, а в заповедта, с която е наложено дисциплинарното наказание изрично е посочено, че конфликтът продължава със сезиране от страна на М. органите на сектор „Пътна полиция“ КАТ при  ОД на МВР да извършат проверка. Моля, процесуалният представител на ответника да уточни какво становище се поддържа. Моля да бъде възобновено събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ще отговоря на въпроса без да е нужно възобновяване на съдебното следствие. Този въпрос е просто споменат, тъй като е даден в обясненията на г-н А., но не е взет под внимание от дисциплинарнонаказващия орган. Единственото, което се коментира е сигналът подаден до Районна прокуратура - Бургас с копие до „Център за психично здраве д-р Иван Темков“.

АДВ. А.: Считам, че дисциплинарнонаказващия орган не доказал извършеното нарушение, с което издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание се явява незаконосъобразна и моля същата да бъде отменена.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Моля да ни бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Не съм имал личен конфликт с въпросния колега. Уведомявал съм многократно директора за поведението му преди сигнала и свързаните с това опасности. Не съм подал сигнал до прокуратурата, за да уроня престижа на КОМПИ, а за да предотвратя физически сблъсък, който към оня момент изглеждаше неизбежен. Считам, че с намесата на компетентните органи, в частност съставения протокол на г-н А. за полицейско предупреждение, въпросът беше решен.

Представям списък с направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н председател, считам, че заповедта на председателя на КОМПИ е постановена в съответствие на законовите разпоредби и при спазване на административнопроцесуалните правила. Не са налице основания за нейната отмяна.

Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да постановите решение, с което да потвърдите процесната заповед като правилна и законосъобразна.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Възразявам срещу размера на адвокатското възнаграждение. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: