ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети януари                             две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2271  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ“ ЕАД, гр.Бургас, редовно и своевременно призован,  изпраща за   представител адв. Е.К., надлежно упълномощена с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА гр.СОФИЯ– редовно и своевременно призован,  не се явява, изпраща за  представител   ю.к.К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно  в дн.с.з.

   

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. К.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.К.-Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД, гр.Бургас, кв.Ветрен, № 86, представлявано от *** д-р К.М.М., чрез адвокат Е.К. – БАК против Заповед за налагане на санкция № РД-253/18.10.2016г., издадена от *** на Национална здравноосигурителна каса гр.София – д-р Г.К..

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Съдът посочва, че в тежест на адманистративния орган е да докаже наличието на фактически и првни основания за издаване на оспорваната заповед, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.К.-Поддържам жалбата, нямам  възражения по доклада, доказателства няма да соча, нямам доказателствени  искания.

Ю.К.К.-Оспорвам жалбата, нямам възражения  по доклада,  моля да приемете доказателствата, описани  в писмо изх.№11-00-8/16.01.2017 година.

          АДВ.К. – Да се приемат представените писмени доказателства.

Съдът намира, че представените  в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника  писмени доказателства по делото са относими към предмета на разглеждане,  поради което

 

                                      О П Р  Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените писмени доказателства от процесуалния представител на ответната страна по опис, с писмо изх.№11-00-8-16.01.2017 година  на РЗОК Бургас.

          АДВ.К. – Няма да соча други доказателства.Да се приключи.

          Ю.К.К.- Аз също няма да соча други доказателства

          Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                     

                                       О П Р  Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К. – Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата, считаме  същата за основателна, респ. издадената заповед за налагане на санкция  е незаконосъобразна, немотивирана и неправилно издадена в противоречие  с АПК, което е отменително  основание по чл.146 т.3 от АПК.Съображенията ми за уважаване на жалбата  са подробно описани  в нея, но   за пълнота бих искала да отбележа: Издадената заповед  е такава, издаде на основание  чл.76, ал.2 от ЗЗО, което предполага,  че следа като проверяващия орган е констатирал нарушение, същото е описано  в протокол,  съгласно ЗЗО и при подадена такава  срещу констатациите в протокола административния  орган НЗОК,  респ. РЗОК-Бургас   следва в 7- дневен срок да изпрати становище за разглеждане  от арбитражна комисия и едва след произнасяне  на арбитража  директора на  РЗОК, управителя  на НЗОК,  ако се потвърдят констатациите в протокола, съответно да издаде заповед за санкция.В този случай административния орган действ в уславията на обвързана компетентност.След като няма произнасяне от арбитраж, то считам, че това е самостоятелно основание  за отмяна на процесната заповед, поради което  моля да уважите депозираната  жалба и да отмените процесната заповед.Моля за присъждане на разноските.Прилагам списък и разписка за  получената сума.

          Ю.К.К.-Моля да оставите  жалбата без уважание като недоказана.Моля да потвърдите заповед за налагане на санкция, като законосъобразна.   Моля да ми присъдите ю.к. възнаграждение.Моля за срок за  писмени бележки.

Съдът  предоставя  7- дневен срок за представяне на писмени бележки на процесуалния представител на отвената страна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: