ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2271 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАКСИ І” АД, редовно уведомен, се представлява от адв.К., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А.К., която представя днес пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Петрова, която прави искане на основание чл.16 от АПК да бъде конституирана Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството.

 

Съдът като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура-гр.Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от лицето Д.А.Д., видно от която е поискано да бъде конституиран като заинтересована страна по делото, като правният си интерес по искането за конституиране г-н Д. е обосновал с обстоятелството, че също е подал пред РИОСВ-гр.Бургас жалба против Решение № БС-78-ПР  от 06.10.2014г., което решение е отменено с процесния обжалван административен акт, като по този начин се обосновава доводът за наличие на материални предпоставки за конституирането на това лице като заинтересована страна по делото.

         Така докладваната днес молба съдът намира за неоснователна и в тази връзка не констатира наличието на материалните и процесуални предпоставки за конституирането на Д.А.Д. от гр.София като заинтересована страна в процеса, като от една страна съдът съобрази, че обжалваното по настоящото дело Решение № 110/15.10.2014г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което този административен орган е упражнил правото на отзив, това право е упражнено не в резултат на подадена жалба от г-н Д., а в резултат на подадени жалби от други дружества, но това не ги прави заинтересовани страни, а освен това съдът съобрази, че с оглед предмета на настоящия спор, не са налице материалните предпоставки за конституиране по принцип на заинтересовани страни в процеса, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение молбата на Д.А.Д. от гр.София, ********** за конституирането му като заинтересована страна в производството по административно дело №  2271/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт К.: Възразявам по хода на делото по следните съображения:

Считам, че няма годен за обжалване акт. С решение № 110/15.10.2014г. директорът на РИОСВ-гр.Бургас е оттеглил свое решение, като е дал начало на ново административно производство. С оглед на това считам, че това решение е междинен акт,  не е краен и окончателен и не засяга права, няма белези на индивидуален административен акт и затова считам, че тъй като нямаме годен за обжалване акт, не следва да се дава ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по хода на делото.

        

По повдигнатите днес възражения от страна на юрисконсулт К. относно недопустимостта на настоящия съдебен процес, същите подробно изложени и в съпроводително писмо до съда, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, като към настоящия момент не констатира наличие на процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата. Моля да уважите доказателствените ни искания направени в жалбата за прилагане на исканите с жалбата писмени доказателства. Представям и моля да приемете писмени доказателства - писмо с изх.№ 3364/29.05.2014г. на РИОСВ-гр.Бургас със становище относно инвестиционното предложение за изграждане на ограда; както и 18 на брой разрешения за строеж от № 25 до № 42, всички издадени от дата 16.06.2014г. на името на представляваното от мен дружество за изграждане на ограда, влезли в законна сила; както и представям изходни данни за изготвяне на инвестиционен проект за сградни водопроводни отклонения по заявление с вх.№ 152/18.07.2014г. за изграждане на „Ваканционно селище и къмпинг”; както и офертно предложение за изграждане на помпена станция, във връзка с тези указания, дадени от ВиК-гр.Варна, офертно предложение за изграждане на помпена станция.

        

         Юрисконсулт К.: Моля да не се приемат като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя доказателства, тъй като считам, че са несъотносими към спора, който се води. Представени са разрешения за строеж на ограда, а в случая е изграждане на къмпинг. Следващите доказателства, които се представят, ще са относими евентуално след като РИОСВ се произнесе с решение за съответната процедура по Глава VІ от ЗООС, тогава може да се разглежда и становището на ВиК.

 

          Моля да ми се даде възможност в следващото съдебно заседание да представя допълнително писмени доказателства. Преписката не е представена в пълнота и ще изискваме от Басейнова дирекция и РЗИ-гр.Варна становищата, които са дадени за инвестиционните намерения на жалбоподателя в хода на процедурата, по която е издадено Решение № БС-78/06.10.2014г. и което е отменено с процесното решение, тъй като е имало първоначално два отказа на Басейнова дирекция като недопустимо инвестиционно предложение. Тези доказателства са като аргумент защо е издадено допълнително това решение за отмяна, не само по повод на постъпилите жалби, но и по повод констатирани пропуски при провеждане на процедурата.

        

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата като процесуално допустима следва да се допусне до разглеждане.

         Да се приемат и приобщят към доказателствения материал по делото така представените от страна на процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства.

         По отношение направените искания от страна на процесуалния представител на ответната страна за даване на възможност за сочене на допълнителни доказателства, дотолкова доколкото се мотивира в днешно съдебно заседание, а именно такива, които касаят Решение № БС-78 на директора на РИОСВ, считам същите за ирелевантни, предвид това, че предмет на настоящото производство е упражненото право на отзив на административния орган.

Освен всичко останало, задължение е било на административния орган да приложи в пълнота цялата административна преписка, което и същият е сторил, входирайки я пред Бургаския административен съд с изложение за изчерпателност на всички материали, които са налични.

Нямам други искания по доказателствата.

        

          Адв.К.: Относно искането за попълване на преписката с още доказателства, считам, че становището на прокурора е правилно и обосновано. Тези доказателства, които се искат да се съберат допълнително, са неотносими към спора и моля да оставите искането без уважение.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на обжалваното решение; както и допълнително постъпилите от третите неучастващи по делото лица писмени доказателства, изискани от съда, същите подробно описани в съпроводителни писма, находящи се на лист 202, лист 212  и лист 215 от делото; както и представените в днешно съдебно заседание от адв. К. писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола, като по отношение тяхната относимост към предмета на спора съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

 

Намира доказателственото искане на юрисконсулт К. за попълване на делото с допълнителни доказателства за неоснователно, като в тази връзка съдът съобрази уточненията направени от този пълномощник относно характера и естеството на исканите допълнителни доказателства, които така описани, съдът намира за неотносими към настоящия предмет на делото, тъй като същите касаят производство по издаване на Решение № БС-78-ПР от 06.10.2014г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас, а и в мотивите на сега оспорваното решение административният орган не се позовал на подобни доказателства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на юрисконсулт К. за събиране на допълнителни доказателства по делото.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата и отмените атакуваното с жалбата решение на директора на РИОСВ-гр.Бургас. Подробни съображения ще изложа в писмена защита, за което моля да ми дадете възможност.

 

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата и потвърдите решението като основателно и законосъобразно. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмено становище.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице основанията по закон за уважаване на жалбата и отмяна на атакуваното решение на административния орган. Считам, че органът е оттеглил законосъобразно издаден акт, поради което актът, с който е упражнил правото на отзив е незаконосъобразен акт. Безспорно се установява, че жалбите послужили за упражняване правото на отзив на административния орган са подадени от лица, които нямат представителна от закона власт. Упражняване правото си на отзив по чл.91, ал.1 от АПК  без предпоставките за това, води до извода, че административният орган е издал недопустим акт, а по съществото е и незаконосъобразен. Лисват мотиви за оттеглянето на един законосъобразен акт.  

Изложените съображения от страна на административния орган, не намирам за основателни.

 

 Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: