ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2270 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „ВЙНС 78” ЕООД и ЕТ „Кемал Бозов”, редовно уведомени, се явява адвокат О., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Сунгурларе, редовно уведомен, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Р.К. К. с приложени копия от административната преписка, а именно докладна записка от Кмета на Община Сунгурларе до Общински съвет Сунгурларе и препис от Протокол № 40 от четиринадесето заседание на Общински съвет Сунгурларе, проведено на 30.10.2014 г.

 

АДВОКАТ О.: Запозната съм с преписката. Да се приемат представените доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с молбата на адвоката К. административната преписка.

 АДВОКАТ О.: Нямам други доказателствени искания. Заявявам, че представените от жалбоподателите договори за продажба на дървесина на корен се съхраняват в Община Сунгурларе и представям едно становище от другия процесуален представител на жалбоподателя по делото.

АДВОКАТ К.: Ще моля да изключите от доказателствата по делото представените договори, тъй като очевидно  жалбоподателите не разполагат с оригинали на същите. Макар че е написано, че договорите се изготвят в два екземпляра по един за всяка от страните, такъв оригинал в Община Сунгурларе няма.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ О.: Моля да не изключвате представените като доказателства договори между жалбоподателите и общината, тъй като липсват процесуално основание за това. Страната не е оспорвала верността на тези документи и съдът не е откривал производство по оспорване на верността на документ по реда на чл. 193 и чл. 194 ГПК, приложим във връзка с чл. 144 АПК.

АДВОКАТ К.: Ще моля да ги изключите от доказателствата по делото, тъй като, за да бъде оспорена верността или съдържанието на един документи, би следвало да бъде представен в оригинал, каквото искане сме отправили още в първото по делото заседание. Това е включително и относно авторството на документи. Считам че има основание да бъдат изключени като такива.

 

СЪДЪТ ще се произнесе относно представените договори с крайния си съдебен акт.

 

СТАРНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ О.: Уважаеми административен съдия, моля да отмените оспорения административен акт, като вземете под внимание изложените в жалбата и молбата-уточнение фактически и правни доводи, а също така и доводите, които сме представили в писмен вид в настоящото съдебно заседание.

Моля да присъдите на жалбоподателите направените съдебно-деловодни разноски.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без разглеждане подадената жалба срещу оспорения акт на Общински съвет Сунгурларе, тъй като считам, че не е налице правен интерес от оспорване на този акт. Видно от самата жалба, жалбоподателите черпят правния си интерес първо от сключени договори, които в настоящото производство не бяха представени в оригинал и не следва да бъдат вземани под внимание като доказателства. И на следващо място, моля да имате предвид, че в случая се касае до гражданскоправни отношения между страните, поради което и самият акт на Общински съвет Сунгурларе не може да засегне правната сфера на жалбоподателите. Кметът на общината съобразно ЗМСМА би могъл да прекрати договора и без този акт на общинския съвет, поради което считам, че в случая жалбата би следвало да бъде оставена без разглеждане, а производство – прекратено. Алтернативно, ако я счетете за допустима, ще моля да оставите без уважение същата.

Моля за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ О.: Уважаеми административен съдия, моля да оставите без уважение доводите на ответния административен орган за недопустимост на жалбата. Твърди необосновано, че между жалбоподателите и общината няма договори, като в същото време самият ответник е представил писмо, подписано от Кмета на Община Сунгурларе с изх. 28-00-105/22.10.2014 г., където има позоваване на тези договори от страна на общината. На второ място, не считаме, че се касае за решение, имащо гражданскоправен характер. Решенията, които се приемат от общинския съвет и кметовете и които имат за предмет управление и разпореждане с общинска собственост, са посочени изрично в ЗОС като обжалваеми административни актове. И на второ място, не считаме, че се каса е за гражданскоправно изявление, тъй като в самото решение се сочат съображения от социален характер за неговото приемане.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: