ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2270 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателите „ВЙНС 78” ЕООД и ЕТ „Кемал Бозов” се явяват адвокати М. и О., надлежно упълномощени.

За ответника- Общински съвет Сунгурларе се явява адвокат К., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „ВЙНС 78” ЕООД и ЕТ „Кемал Бозов” против решение на Общински съвет Сунгурларе по т. 13 от дневния ред на заседание, проведено на 30.10.2014г., отразено в протокол № 40 от 30.10.2014г.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е приложена преписката по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат О.- Поддържаме жалбата. Считаме, че изложените в нея доводи за незаконосъобразност са основателни. На този етап нямаме доказателствени искания. Моля да ни бъде дадена възможност да вземем становище след изразяването на мнението на другата страна.

Адвокат М. – Поддържаме казаното от адвокат О..

Адвокат К.- Оспорвам жалбата, същата е неоснователна. Представям писмено становище от председателя на Общинския съвет, придружено с доказателства. Ще моля да ми бъде предоставена възможност да представя административната преписка, тъй като съм упълномощен едва от вчера. На основание чл.183 от ГПК и доколкото жалбоподателите черпят своя правен интерес от договорите за продажба на дървесина, моля да задължите същите да представят оригиналите на тези договорите за сравнение.

Адвокат М. – Представили сме двата договора на които се основават жалбоподателите. Не е имало, а и сега не се прави оспорване на преписите. По тези договори страна е самата община Сунгурларе, чиито орган на самоуправление е Общинския съвет и ответникът би могъл да се сдобие с оригинал на договора, който се намира в общината. Налице е видимо последователно желание на Общинския съвет да отлага делото, по преписката има представена само една докладна, решението на една комисия и един протокол, докато докладната е с три реда. Моля да им дадете кратък срок, защото отлагането на делото обезсмисля съдебния контрол. В гората се вкарват други хора и те вече секат.

Адвокат К.- Моля да уважите искането ми по чл.183 от ГПК. Това, че договорите се съхраняват в Общинската администрация, не може да освободи жалбоподателите да ги представят, тъй като те са страна по тези договори.

Адвокат М.- Становището на председателя на Общинския съвет, което бе представено в днешното съдебно заседание, не касае законосъобразността на решението, а касае гражданско правни отношения между жалбоподателите.

Адвокат О.- От името на жалбоподателите смятам, че договорите между тях и община Сунгурларе не са прекратени с писмата, които са им изпратили. Но това е по съществото на спора.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към представеното днес становище от общински съвет Сунгурларе писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.183 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК жалбоподателите да представят оригиналите на договорите, приложени по делото в заверени преписи.

УКАЗВА на ответната страна да представи заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на оспорения акт, в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015г. от 13,30 ч., за които дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: