О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 275                 от  20.02.2017 г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 226 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 54, ал. 5, във вр. с чл. 197-202 от АПК.

Образувано е по жалба на С.М.М. ЕГН ********** с адрес *** против Заповед № 124/18.01.2017 год. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е спряно образувано административно производство по чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ. Заявено е, че оспорената заповед е неправилна и незаконосъобразна, като е формулирано искане за нейната отмяна.

Ответния административен орган - на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас не изразява становище по оспорването.

Заинтересованата страна – Д.Г.П. представя писмено становище, в което оспорва жалбата, като заявява твърдение за нейната недопустимост, алтернативно за нейната неоснователност, представя допълнителни писмени доказателства и формулира искане за оставяне в сила на оспорената заповед, като правилна и законосъобразна.

Заинтересованите страни – Я.А.К. и З.С.К. не изразяват становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, на приложения към делото доказателствен материал и като съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което се явява процесуално допустима. Настоящият съдебен състав не споделя заявеното от заинтересованата страна Д.П. становище за недопустимост на жалбата. Безспорно, жалбоподателя С.М.М., като собственик на самостоятелни обекти в сградата се явява страна в производството по издаване на индивидуален административен акт – заповед по реда на чл. 224а от ЗУТ. В този смисъл и като заинтересована страна, М. има право на жалба против заповед за спиране на административното производство на основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5, във вр. с чл. 197 от АПК.

Разгледана по същество, съда намира жалбата за основателна по следните съображения:

От представените по делото доказателства се установява, че УПИ ІV-2196, кв. 11 с административен адрес ул. „Успенска“ № 13 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатор *** по КККР на гр. Бургас) е собственост на З.С.К., Я.А.К., Д.Г.П. и С.М.М.. Въз основа на одобрен на 27.02.2008 год. проект и издадено Разрешение за строеж № П-34/28.02.2008 год., както и Протокол за откриване на строителна линия и площадка и определяне на строителна линия и ниво от 14.10.2008 год. в имота е започнало реализиране на строеж: „Жилищна сграда със сутерен и приземен етаж (4 бр. магазини за промишлени стоки и 1 бр. магазин за хранителни стоки), два жилищни и терасовиден етаж (10 броя апартаменти), домови ВиК и ЕЛ отклонения“ – V категория. Възложители на строежа са З.С.К., Я.А.К., Д.Г.П. и С.М.М., строител – „Унистрой“ ЕООД и строителен надзор – Я. Н.Я..

С молба вх. № 94-01-32902/27.09.2016 год., С.М.М. е уведомил Началник отдел „КСВЕ“ в Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, че е собственик на самостоятелни обекти в жилищна сграда, находяща се в кв. 11, УПИ ІV-2196 по плана на ЦГЧ Бургас, ул. „Успенска“ № 13, а именно: четири апартамента, магазини № 3 и № 4 и е съсобственик с Д.Г.П. в магазин № 5. Заявено е, че по отношение на сградата не е налице подписан акт образец 15, защото по време на строителството не са изпълнени баня WC и битовка в съсобствения магазин № 5, както е по проект. Вместо това, по мнение на М., чрез неправомерно изпълнени строителни работи са присъединени санитарния възел и склада от собствения му магазин № 4 към съсобствения магазин № 5, за което липсва негово съгласие. Отново без съгласието на молителя, по негово твърдение е изпълнен и преграден зид между магазини № 4 и № 5 в отклонение на архитектурните проекти. В този смисъл, в молбата е заявено, че са налице съществени промени в самостоятелни обекти, извършени без негово съгласие и без преработка на одобрения проект, поради което е формулирано искане за образуване на административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ за премахване на изградената преградна стена между магазини № 4 и № 5.

По повод молбата на С.М., на 31.10.2016 год., служители при Община Бургас – и.д. Началник отдел „КСВЕ“, и двама главни специалисти „БКСВЕ“ са извършили проверка на сградата, резултатите от която проверка са обективирани в Констативен протокол № П-221/ 31.10.2016 год. Видно от цитирания констативен протокол, в партерния етаж на сградата, изградена в ПИ с идентификатор *** по КК на Бургас, УПИ ІV-2196, кв. 11 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас са установени извършени СМР в съществени отклонения от одобрените проекти, а именно: не са изпълнени склад и санитарен възел към магазин № 3; не е изпълнен разделителен зид между магазин № 3 и магазин № 4; части от санитарния възел и склад от магазин № 4 са присъединени към собствения на г-жа Д.Г.П. и г-н С.М.М. магазин № 5; изпълнен е нов разделителен зид между магазин № 4 и магазин № 5 в отклонение на одобрените проекти, като същия е транслиран с 1 м. към северната фасада на сградата.

Междувременно, с Искане, вх. № 94-01-36628/25.10.2016 год. Д.П., З.К. и Я.К. са сезирали Главния архитект на Община Бургас с искане за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: „Жилищна сграда със сутерен и приземен етаж (4 бр. магазини за промишлени стоки и 1 бр. магазин за хранителни стоки), два жилищни и терасовиден етаж (10 броя апартаменти) в ПИ с идентификатор ***, УПИ ІV-2196, кв. 11 с административен адрес ул. „Успенска“ № 13 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

Относно искането за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, с писмо изх. № 94-01-36628/1/01.11.2016 год., и.д. Началник отдел „КСВЕ“ при Община Бургас е уведомил Д.П., З.К., Я.К. и С.М., че след извършен преглед на представената документация от специалисти на Община Бургас е установено: 1. Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) от 01.12.2015 год. не е подписан от възложителя С.М., като в реквизита „подпис“ е вписано „особено мнение, приложено писмено към настоящия констативен акт“. В цитираното особено мнение, от страна на М. е изразено несъгласие за подписване на акт образец 15, поради неправомерно изпълнени строителни работи, подробно описани в особеното мнение. В същото още е посочено, че според М. са налице съществени промени в самостоятелни обекти, извършени без негово съгласие и без съответната преработка на одобрените проекти. Същият не е давал съгласие и не е полагал подпис на изготвената екзекутивна документация; 2. Посочено е, че след проверка на строителните книжа е установено, че предадените по реда на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ екзекутиви не са подписани от всички възложители на строежа, с което са нарушени законовите изисквания и въвеждането на строежа в експлоатация следва да стане след изпълнение на изискванията на ЗУТ; 3. Не са представени декларации за съответствие на вложената стомана. В цитираното писмо също е посочено, че по повод извършена проверка в партерния етаж на сградата на 31.10.2016 год., във връзка с молба вх. № 94-01-32902/27.09.2016 год. е установено, че са налице промени спрямо одобрените проекти, като са вписани констатациите, обективирани в Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год. Във връзка с така установените съществени отклонения от одобрените проекти, в писмото е уточнено, че в отдел КСВЕ, Община Бургас ще бъде открито съответното административно производство по ЗУТ. По повод конкретното искане, в писмото е посочено, че след отстраняване на забележките е необходимо да бъде направено ново искане за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

По настоящото дело липсват доказателства за редовното връчване на писмо изх. № 94-01-36628/1/01.11.2016 год. на и.д. Началник отдел „КСВЕ“ при Община Бургас, като в представеното становище, заинтересованата страна Д.П. изрично е заявила, че тя, както и заинтересованите страни Я. и З. К. не са получавали това писмо. По тази причина, на 03.11.2016 год. в Административен съд гр. Бургас е депозирана жалба от Я.А.К., З.С.К. и Д.Г.П. против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Бургас за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищната сграда. По повод така подадената жалба, в Административен съд гр. Бургас е образувано административно дело № 2102 по описа за 2016 год.

С писмо изх. № 94-01-32902/2/07.12.2016 год., и.д. Началник отдел „КСВЕ“ при Община Бургас е уведомил З. и Я. К., Д.П. и С.М., че по повод подадена молба с вх. № 94-01-32902/27.09.2016 год. е извършената проверка, за резултатите от която е съставен Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год., съгласно който в партерния етаж на жилищна сграда, изградена в ПИ с идентификатор *** по КК на гр. Бургас, УПИ ІV-2196, кв. 11, ул. „Успенска“ № 13 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас са констатирани извършени СМР в съществени отклонения от одобрените проекти. С оглед на това и на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, посочените адресати са уведомени, че в Дирекция „Строителство“, отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“, Община Бургас е започнато административно производство по чл. 224а от ЗУТ, за спиране на изпълнението и забрана достъпа до строежа. Във връзка с това е указана възможността на страните в 7-дневен срок от получаване на писмото да представят становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство. Указано е, че в същия срок следва да се явят за съставяне и връчване на Констативен акт по чл. 224а от ЗУТ. От приложените по делото доказателства (известия за доставяне) се установява, че писмо изх. № 94-01-32902/2/07.12.2016 год. е получено от С.М. на 10.12.2016 год., а от заинтересованите страни Д.П., З. и Я. К. на 09.01.2017 год.

На 14.12.2016 год., работна група от двама главни специалисти БКСВЕ в отдел „КСВЕ“ при Община Бургас са извършили проверка на строеж: „Жилищна сграда със сутерен и приземен етаж (4 бр. магазини за промишлени стоки и 1 бр. магазин за хранителни стоки), два жилищни и терасовиден етаж (10 броя апартаменти), домови ВиК и ЕЛ отклонения“ – V категория, находящ се в ПИ с идентификатор *** по КККР на гр. Бургас, УПИ ІV-2196, кв. 11, ул. „Успенска“ № 13 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, резултатите от която проверка са обективирани в Констативен акт № П-22/14.12.2016 год. В посочения констативен акт е отразено, че строежа е V-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „г“ от ЗУТ и чл. 11 от Наредба № 1/30.07.2003 год. за номенклатурата и видовете строежи. В акта са вписани собствениците на поземления имот, собствениците на строежа, документите им за собственост, описани са и участниците в строителството и представените строителни книжа и документи. Като конкретни констатации, в акта са вписани следните: съгласно одобрените проекти по част „Архитектура“, в партерния етаж на сградата са разположени четири магазина за промишлени стоки и един магазин за хранителни стоки, които са нанесени като самостоятелни обекти в сградата с идентификатори ***, ***, ***, *** и ***, с конфигурация съгласно одобрените проекти и площи, съответстващи на същите от нотариалните актове. При проверката на място е установено, че са изпълнени четири партерни помещения, тъй като не е изграден разделителния зид между магазин с идентификатор ***и магазин с идентификатор ***, както и че в следствие последното и промяната на проектното положение на разделителния зид между магазин с идентификатор ***и магазин с идентификатор ***. са се променили конфигурацията и площите на СОС (самостоятелните обекти в сградата) с идентификатори  ***., ***.и ***.. В партерния етаж на сградата с идентификатор ***, изградена в ПИ с идентификатор *** по КК на гр. Бургас, УПИ ІV-2196 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас са извършени строително монтажни работи в съществени отклонения от одобрените проекти: Не са изпълнени склад и санитарен възел към магазин № 3 с идентификатор ***.3.13; Не е изграден разделителния зид между магазин № 3 с идентификатор ***.3.13 и магазин № 4 с идентификатор ***.3.14; Части от санитарен възел и склад към магазин № 4 с идентификатор ***.3.14 са присъединени към магазин № 5 с идентификатор ***.3.15; Изпълнен е нов разделителен зид между магазин № 4 с идентификатор ***.3.14 и магазин № 5 с идентификатор ***.3.15 в отклонение от одобрените проекти, като същия е транслиран с 1,00 м. към северната фасада на сградата. По този начин част от санитарен възел към магазин № 5 с идентификатор ***.3.15 е присъединен към магазин № 4 с идентификатор ***.3.14.

В Констативен акт № П-22/14.12.2016 год. е вписано, че извършеното строителство е в съществени отклонения от одобрените проекти, с което е нарушена разпоредбата на чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. Предвид така вписаната констатация, в акта е посочено, че е налице строеж в нарушение по смисъла на чл. 224, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, поради което настоящият констативен акт е основание за спиране на строителството и забрана достъпа до част от строежа.

На 03.01.2017 год. до Кмета на Община Бургас е депозирано искане от Д.Г.П., Я.А.К. и З.С.К. относно писмо изх. № 94-01-32902/2/07.12.2016 год. на и.д. Началник отдел „КСВЕ“ за образуваното административно производство по чл. 224а от ЗУТ. Прави впечатление, че въпросното искане е депозирано на 03.01.2017 год., т.е. шест дена преди заинтересованите страни да са получили писмото, по което изразяват становище и правят искане (както се посочи по-горе, от известията за доставяне се установява, че писмото е получено от заинтересованите страни на 09.01.2017 год.). В цитираното искане е заявено, че по повод молба от С.М. е била извършена проверка, резултатите от която са обективирани в Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год. В същото време, в Административен съд гр. Бургас е на производство административно дело № 2102/2016 год. с предмет – оспорване на мълчалив отказ на Главния архитект на Община Бургас за въвеждане на сградата в експлоатация, страни по което дело, като жалбоподатели са Д.Г.П., Я.А.К. и З.С.К., ответник – Главен архитект на Община Бургас и заинтересована страна С.М.М.. При проведено на 14.12.2016 год. съдебно заседание по цитираното дело е бил оспорен Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год., като неверен и на основание чл. 193 от ГПК е открито производство по неговото оспорване, като в подкрепа на оспорването е допусната експертиза, която да установи евентуалното наличие на отклонения от одобрения проект. Посочено е, че на същото заседание е оспорено и писмо изх. № 94-01-36628/1/01.11.2016 год. В този смисъл, в искането е заявено, че административното производство по чл. 224а от ЗУТ е със същия предмет и между същите страни, като приключването на това производство е обусловено от приключването на съдебното производство по административно дело № 2102/2016 год., което има преюдициален характер относно започнатото административно производство по чл. 224а от ЗУТ. С оглед на това е формулирано искане на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК да се спре административното производство по реда на чл. 224а от ЗУТ до приключване на адм. дело № 2102/2016 год. по описа на Адм. съд Бургас. Към искането са приложени съдебно удостоверение, издадено от Административен съд Бургас относно предмета и страните по адм. дело № 2102/2016 год. и копие от протокола от проведеното на 14.12.2016 год. съдебно заседание по делото. На 10.01.2017 год. заинтересованите страни са депозирали до Кмета на община Бургас с копие до и.д. Началник отдел „КСВЕ“ искане-допълнение към депозираното вече такова, в което за развили допълнителни мотиви относно необходимостта от спиране на образуваното административно производство по чл. 224а от ЗУТ. Заявено е, че предмета на съдебната проверка е именно административен акт, издаден в хода на проверката от Община Бургас, относно верността на отразените в него факти и обстоятелства, а именно – КП № П-221/ 31.10.2016 год.

По повод така подаденото искане и допълнението към него, Зам.-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е постановил оспорената в настоящото производство Заповед № 124/18.01.2017 год., с която е спрял административното производство по реда на чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Жилищна сграда със сутерен и приземен етаж (4 бр. магазини за промишлени стоки и 1 бр. магазин за хранителни стоки), два жилищни и терасовиден етаж (10 броя апартаменти) с домови Ел. и ВиК отклонения“, находящ се в УПИ ІV-2196, кв. 11, с административен адрес ул. „Успенска“ № 13 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, открито с Констативен акт № П-22/14.12.2016 год. В мотивите на заповедта, след посочване на установената и описана по-горе фактическа обстановка, административния орган е приел, че издаването на индивидуален административен акт, в случая заповед по реда на чл. 224а от ЗУТ не може да стане преди приключване на съдебното производство, т.е. налице е хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.

След анализ на така описаната фактическа обстановка, установена въз основа на приложените по делото доказателства, настоящия съдебен състав намира оспорената заповед за неправилна и незаконосъобразна по следните съображения: Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административният орган спира производството, при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано. Анализът на така цитираната правна норма обосновава извод, съгласно който, образувано административно производство може да се спре на посоченото основание при наличие на друго образувано административно или съдебно производство, но само такива, чието приключване има пряко и непосредствено значение за образуваното производство. В настоящия случай, от приложените по делото доказателства, в т.ч. и Съдебно удостоверение изх. № 2592/20.12.2016 год. се установява, че в Административен съд Бургас е образувано административно дело № 2102/2016 год. с жалбоподатели – Я.А.К., З.С.К. и Д.Г.П. и ответник Главен архитект на Община Бургас с предмет – оспорване на мълчалив отказ за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 13. От тези доказателства се установява, че на производство в Административен съд Бургас е дело между същите страни, но с предмет различен от предмета на производството по чл. 224а от ЗУТ. Същественото в случая е, доколко така образуваното и все още неприключено съдебно производство има пряко и непосредствено значение за производството по чл. 224а от ЗУТ и доколко приключването на това съдебно производство е от значение за постановяване на акта по чл. 224а от ЗУТ, което значение обосновава необходимостта от спиране на последното производство.

Съдът не споделя развитите от заинтересованата страна П. доводи за наличието на преюдициалност между образуваното съдебно производство и административното по чл. 224а от ЗУТ. Както се посочи, предмет на съдебното производство е оспорване на мълчалив отказ на главния архитект за въвеждане на процесната сграда в експлоатация. В подкрепа на необходимостта от спиране, заинтересованата страна е посочила, че в хода на съдебното следствие по адм. дело № 2102/2016 год. е оспорен Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год., по което оспорване е открито производство по реда на чл. 193 от ГПК (в подкрепа на това твърдение е приложен протокол от съдебно заседание от 14.12.2016 год.). Следва обаче да се има предвид, че така оспорения констативен протокол е съставен преди образуване на производството по чл. 224а от ЗУТ и не е част от това производство. Съгласно чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1, като в ал. 2 е регламентирано, че обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от длъжностните лица по чл. 223, ал. 2. В тази връзка, оспорения Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год. не съставлява констативния акт по чл. 224а, ал. 2 от ЗУТ. В случая, независимо от обстоятелството, че административния орган е бил сезиран с молба вх. № 94-01-32902/27.09.2016 год. от С.М.М., то за начало на административното производство по чл. 224а от ЗУТ не следва да се приема тази молба, тъй като същата има само сигнална функция, а административния орган в това производство действа служебно и в условията на оперативна самостоятелност. При упражняване на правомощията си по чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ, кметът не е обвързан от наличието или липсата на сигнал за наличието на строеж с нарушения по чл. 224, ал. 1. В този смисъл, датата на започване на производството покрива хипотезата на чл. 25, ал. 3 от АПК, а именно датата на извършване на първото процесуално действие по искането. В случая, това е датата на съставяне на Констативен акт № П-22/14.12.2016 год., в който акт са обективирани констатациите на длъжностните лица по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ. В така съставения констативен акт подробно са описани фактите и обстоятелствата, възприети от длъжностните лица като установени нарушения, а също и конкретно нарушената норма на закона – чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. Обстоятелството, че административното производство е започнало именно със съставянето на Констативен акт № П-22/14.12.2016 год. е обективирано и в самия акт, където е вписано, че настоящия констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ, за спиране на строителството и забрана достъпа до част от строежа. Фактът, че административното производство по чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ е започнало именно с този констативен акт се съдържа и в самата оспорена Заповед № 124/18.01.2017 год., в диспозитива на която самия административен орган е разпоредил спиране на административното производство, „открито с Констативен акт № П-22/14.12.2016 год.“. В тази връзка, съда намира за неотносимо към производството по чл. 224а от ЗУТ на оспорването по реда на чл. 193 от ГПК на Констативен протокол № П-221/31.10.2016 год. – същия е съставен преди започване на производството по чл. 224а и не е елемент от това производство.

В съответствие с изискването на чл. 224а, ал. 2, изр. 2 от ЗУТ, констативния акт е връчен на заинтересованите страни, в т.ч. и на Д.П., Я.К. и З.К.. Прави впечатление, че в законоустановения 7-дневен срок тези заинтересовани страни не са възразили или оспорили по същество констатациите, обективирани в Констативен акт № П-22/14.12.2016 год., а само са депозирали искане за спиране на това административно производство, поради оспорване на констативен протокол, който не е част от това производство.

С оглед установената фактическа обстановка, в случая не е налице твърдяната преюдициалност на адм. дело № 2102/2016 год. към образуваното административно производство по чл. 224а от ЗУТ. Напротив, по мнение на настоящия съдебен състав преюдициално отношение има производството по чл. 224а от ЗУТ към производството по въвеждане в експлоатация на жилищната сграда (какъвто е предмета на адм. дело № 2102/2016 год.). Основание за въвеждането на даден строеж в експлоатация е и съставянето на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. В този смисъл, наличието на започнато производство по чл. 224а от ЗУТ при наличие на констатирани от компетентните длъжностни лица отклонения по смисъла на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ безспорно би съставлявало пречка за изготвяне на констативния акт по чл. 176, ал. 1, респ. за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. Нещо повече, в нормата на чл. 178, ал. 3 от ЗУТ изрично е указано, че строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са изпълнени в съответствие с одобрения инвестиционен проект. В тази връзка, производството по установяване наличието на отклонения от одобрените проекти предхожда производството по въвеждане на строежа в експлоатация, а не обратното.

С оглед горното, издаването на административен акт – заповед по чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ за спиране изпълнението и забрана достъпа до строежа или до част от него с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1 не е поставено в зависимост от хода и приключване на административно дело № 2102/2016 год. по описа на Административен съд Бургас, т.е. съдебния спор не е пречка за постановяване на акт по чл. 224а от ЗУТ, а напротив, постановения акт по чл. 224а би имал отношение към изясняване на фактическата и правна обстановка по административното дело.

По изложените мотиви, настоящия съдебен състав приема, че жалбата се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, а оспорената заповед за спиране на производството, като неправилна и незаконосъобразна следва да се отмени и делото да се върне на административния орган за продължаване на производството по чл. 224а от ЗУТ.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 202, във вр. с чл. 200, ал. 1 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 124/18.01.2017 год. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е спряно образувано административно производство по чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ.

ВРЪЩА делото като преписка на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за продължаване на административното производство по чл. 224а от ЗУТ.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: