Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 785              Година 21.04.2016          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 226 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Регионална дирекция „Комисия за защита на потребителите“ Бургас срещу решение № 2/13.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 354 по описа за 2015г. на Районен съд Поморие, в частта в която е отменено наказателно постановление № 036446/02.02.2015г.. Съдебното решение, в тази част, се обжалва като незаконосъобразно и неправилно. Не споделя изводите на съда и излага доводи за съставомерност на констатираните деяния. Счита, че не са налице предпоставки за квалифициране на установените нарушения като „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН. С жалбата се прави искане да се постанови решение, с което да се отмени решението в обжалваната му част и да се потвърди издаденото наказателно постановление.

Ответникът – „МГР Мениджмънт” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Възраждане” №6 с ЕИК 202781521 представлявано от управителя Й.Д.Я., редовно уведомен, оспорва касационната жалба, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд, следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Поморие е отменил наказателно постановление № 036446/02.02.2015г. издадено от Директора на РД за областите Бургас, Ямбол и Сливен към ГД“Контрол на пазара” в КЗП, в частта, с която на „МГР Мениджмънт” ЕООД, за нарушение на чл.116, ал.1 и на основание чл.213, ал.1 от Закона за туризма (ЗТ) е наложена имуществена санкция в размер 5 000 лв., както и в частта с която на дружеството за нарушение на чл.116, ал.2 от ЗТ и на основание чл.213, ал.2 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева и е потвърдил същото  в останалата му част.

Решението е обжалвано единствено от наказващия орган в частта, в която е отменено наказателното постановление, поради което в останалата си част то е влязло в сила и не подлежи на касационна проверка.

За да постанови решението си в обжалваната му част, съдът е приел, че деянията за които е ангажирана отговорността на търговеца по т.1 и т.2 от издаденото против него НП представляват „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН. По отношение на констатираното от контролните длъжностни лица нарушение на чл.116, ал.1 от ЗТ (по т.1 от НП) съдът е преценил, че следва да се съобрази конкретната проявна форма, а именно, че нарушението се изразява не в липса на регистър за настанените туристи, а в неотразяването в наличния в туристическия обект регистър на информацията посочена в закона. Предвид това, че в регистъра не е вписана информация относно четирима настанени в обекта туристи в периода от 05.07 - 12.07.2014г. и съпоставено с обстоятелството, че само на 05.07.2014г. са настанени и регистрирани четиридесет и двама туристи, а за м.юни на 2014г. те са 2 066 туристи, съдът е обосновал извод, че се касае за деяние с незначителност на вредните последици и налагането на имуществена санкция дори и в минимален размер се явява несъразмерно тежко.

Аналогичен извод съдът е извел и по отношение на нарушението на чл.116, ал.2 от ЗТ (по т.2 от НП), като е приел, че след сравнителен анализ на публикувания действащ образец – регистър на  Министерство на туризма, одобрен със заповед Заповед № РД-16-1137/25.08.2014г. и този воден от търговеца не се установява съществено разминаване. Посочено е, че персоналната информация касаеща конкретния настанен турист, която следва да се отрази от хотелиера в изискуемия образец, в съществената си част се съдържа и във водения от санкционирания търговец, поради което защитения от разпоредбата на чл.213, ал.2 от ЗТ, обществен интерес не е засегнат до степен налагаща ангажирането на отговорността му на това основание, поради което следва да се приложи чл.28 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Настоящият съдебен състав не споделя решаващите мотиви на Поморийския районен съд, като намира, че в случая не са налице предпоставки за квалифициране на установените нарушения като „маловажен случай“ с които е обоснована отмяна на издаденото наказателно постановление в обжалваните му части.  В разпоредбата на чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение №1/12.12.2007г. на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. В случая, административните нарушения са формални, на просто извършване, тъй като в признаците на състава им не се включва настъпването на определени вредни последици, поради което не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК, във връзка с чл.11 от ЗАНН и да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

В допълнение следва да се има в предвид, че неправилно съдът е приел, че са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН, по отношение на констатираното нарушение на чл.116, ал.1 от ЗТ, а именно неотразяване на нощувките на четирима туристи за периода от 05 до 12.07.2014г. в регистъра за настанените туристи, единствено като е съпоставен броя на другите отразени туристи. В случая, се е стигнало до установяване на нарушение поради подаден сигнал от страна на тези туристи, а от събраните по делото доказателства не би могло да се установи капацитета на апартаментния комплекс, броя на действително осъществените нощувки и тези отразени във водения от дружеството регистър, съответно стойността на всяка от нощувките, за да може да се направи обоснования извод, че извършените нарушения, макар и формално да осъществяват признаците на предвидените в закона нарушения, поради своята малозначителност са с явно ниска степен на обществена опасност.

Така изложеното се отнася и до нарушението на чл.116, ал.2 от ЗТ, за което е санкционирано дружеството и съдът е приел, че е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като не са налице съществени разминавания между водения от търговеца регистър и утвърдения образец със заповед на министъра на туризма. Законодателят е въвел задължение за поддържане на регистър съобразно утвърден образец и след като във водения от жалбоподателя регистър не се съдържа пълната изискуема информация по така утвърдения образец, не е налице маловажен случай.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаването на наказателното постановление в обжалваната му част, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

От събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че  „МГР Мениджмънт” ООД, гр.Бургас извършва туристическа дейност - хотелиерство в апартаментен туристически комплекс „Мидия Гранд Ризорт“ находящ се в гр.Ахелой, м. „Бабата“, в нарушение на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗТ. Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗТ „Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки“, като според ал.2 на същата норма образец на регистъра се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

В случая след извършена проверка потребителски сигнал от контролните длъжностни лица е установено, че за периода на престоя си 4-ма туристи не са вписани в регистъра за настанените туристи и не са отразени реализираните от тях нощувки в периода от 05-12.07.2014г., което обосновава извод за неизпълнение на горепосоченото задължение от страна на дружеството, поради което правилно е санкционирано на основание чл.213, ал.1 от ЗТ. Посочената разпоредба предвижда имуществена санкция във фиксиран размер от 5000 лева, за хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки.

На следващо място се установява съставомерност и на установеното административно нарушение по т.2 от НП, досежно поддържането на регистър от хотелиера който не отговаря на законоустановения образец, което обстоятелство не се оспорва от него. Посочената в НП санкционна разпоредба на чл. 213, ал. 2 предвижда, че ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Поморие в обжалваната му част следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав

                                                      

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 2/13.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 354 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Поморие в ЧАСТТА в която е отменено наказателно постановление № 036446/02.02.2015г. издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 036446/02.02.2015г. издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, в ЧАСТТА в която на „МГР Мениджмънт” ЕООД, гр.Бургас за нарушение на чл.116, ал.1 и на основание чл.213, ал.1 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер 5 000 лева, и за нарушение на чл.116, ал.2 от Закона за туризма и на основание чл.213, ал.2 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1. 

           

 

                                                                                                       2.