Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №629

 

гр. Бургас, 3 април  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

 АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 226/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от А.М.Я., чрез процесуален представител адвокат С.Д., против Решение 361/16.12.2014 година, постановено по н.а.х.д. 777 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е потвърдено наказателно постановление 379/20.08.2014 г., издадено от Началника на РУП гр. Несебър, с което на А.М.Я. *** на основание чл. 80, т. 5 от ЗБЛД, за нарушение по чл. 6 от с.з. е наложено административно наказание глоба, в размер на 50 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Евентуално прави искане за отмяна на оспореното решение и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд при постановяване на акта си е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила. В жалбата подробно аргументира позицията си. Допълнителни аргументи излага и в съдебно заседание.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно, поради което  следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна, по възраженията, изложени в нея.

Първоинстанционният съдебен акт е постановен при съществени нарушения на процесуалните правила. В хода на съдебното производство е било нарушено правото на защита на санкционираното лице.

Още с жалбата против наказателното постановление настоящият касатор е заявил, че подписът, положен под АУАН на мястото на нарушител, не е негов и за установяване на този факт е поискал допускането на съдебно-графична експертиза. Отделно от това е направил и възражение за компетентността  на органа, съставил АУАН. Направил е и искане за събиране на гласни доказателства, като е поискал допускане на разпит на свидетели при условия на водене, които ще удостоверят къде се е намирало санкционираното лице в деня и часа, посочени в наказателното постановление като такива на извършване на нарушението.

Първоинстанционният съд е провел по делото едно съдебно заседание на 10.12.2014 г., в хода на което е разпитан в качеството на свидетел актосъставителят Я. Д. С. и е приключил събирането на доказателства. Липсва каквото и да е произнасяне по доказателствените искания, формулирани с жалбата, още повече, че в представената писмена защита на 08.12.2014 г. пълномощникът на санкционираното лице е поддържал направените вече възражения.

Съдът споделя оплакването на касатора, че дори съдът да е намерил исканията за неоснователни, е следвало да се произнесе по тях, така че да е възможно по отношение на тази преценка да бъде извършен последващ съдебен контрол в хода на касационното оспорване на крайния акт на съда.

В настоящото производство, с оглед неговия характер, не може да бъде извършена проверка на фактите, твърдяни от касатора посредством допустими доказателства.

Отделно от това, следва да се посочи, че твърденията са за факти, доказването на които е от съществено значение за преценката за законосъобразност на наказателното постановление. Именно по този начин санкционираното лице може да реализира гарантираното му от закона право на защита.

В случая това право е било нарушено и поради това съдебното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който следва да изпълни задълженията си по прилагане на закона, указания за което съдът дава с настоящото решение.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение 361/16.12.2014 година, постановено по н.а.х.д. 777 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд, при което да бъдат изпълнени  указанията по прилагането на закона, дадени с това решение.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: