ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 17.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети юни                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 226 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 16,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.С.Г. - редовно призован, се представлява от адв. Т..

         Ответникът  началник на СГКК Бургас - редовно призован, не се явява, не се представлява.

         Заинтересованата страна М.Д.Д., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна М.М.Д., се явява лично.

         Заинтересованата страна К.Д.М. - редовно призовани, не се явява.

Всички заинтересовани страни се представляват от адв. П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило писмо от СГКК Бургас с вх.№ 4436 от 12.06.2014г.

 

Адв. Т.: С оглед направеното възражение за недопустимост на жалбата, поради липса на правен интерес на моя доверител – в практиката на Върховен административен съд съществуват различни решения, освен цитираните от колегата, в които се приема изрично разпоредбата на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР, където е дефиницията на заинтересовани лица, се посочва, че такива са и съсобствениците и носителите на други вещни права. Тълкуването на нормата, че това са само лицата, които са вписани като титуляри на права в имотния регистър и кадастралния план е несъстоятелно, след като същите притежават нотариален акт. Съществуват и други решения, в които се казва, че лица не вписани в кадастъра, има правен интерес, с оглед, че са собственици на имотите, поради притежавани от тях нотариални актове. Когато едно заинтересовано лице има нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост, независимо, че не е вписано в Кадастралния регистър, то е заинтересовано лице. Да се приеме доказателството по делото.

 

Адв. П.: Да се приеме доказателството по делото.

 

Предвид изявленията  на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство писмо от СГКК Бургас с вх.№ 4436 от 12.06.2014г.

 

Адв. Т.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. П.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Т.: Уважаеми г-н Съдия, считам, че доверителят ми има качеството на заинтересовано лице, поради което жалбата е допустима. Относно основателността на жалбата се установи, че не е проведена процедура съгласно ЗКИР и заинтересованите лица не са уведомени за нея, поради което изменението с обжалваната заповед е незаконосъобразно и заповедта като незаконосъобразна следва да се отмени. Моля за присъждане на разноските.

 

Адв. П.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недопустима, а при условията на евентуалност – като неоснователна по подробно изложените основания в депозирания писмен отговор.

Моля за присъждане на разноски по списък по чл. 80 ГПК. Съдебната практика, която представи колегата, не е доказателство по случая. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан срок.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: