ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 22.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори април                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 226 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Н.С.Г. - редовно призован, се представлява от адв. Т..

         Ответникът  началник на СГКК Бургас - редовно призован, не се явява, не се представлява.

         Заинтересованите страни М.Д.Д., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна М.М.Д., се явява лично.

         Заинтересованата страна К.Д.М. - редовно призовани, не се явява.

Всички заинтересовани страни се представляват от адв. П..

 

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Н.С.Г. против заповед на началника на СГКК Бургас, с която е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Бургас, чрез нанасяне на два нови обекта в ПИ с идентификатор 07079.609.64.

 

Адв. Т.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Моля да се приемат приложените от СГКК доказателства и приложените с нашата жалба.

 

Адв. П.: Оспорвам жалбата. Считам, че същата е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а делото - прекратено. Заявявам, че жалбата е недопустима на две самостоятелни правни основания. Първо, считам, че е подадена при липса на правен интерес – липсва активна процесуална легитимация на жалбоподателя.

В тази връзка представям и моля да приемете становище с препис за жалбоподателя – скица на ПИ 44165 от 06.11.2012 г., която е издадена по молба на моите доверители след направеното изменение, което е отразено в същата. От скицата се вижда, че като собственици на поземления имот са посочени на първо място наследодателя на моите доверители Д.М.Д., на второ място С.Б.Г. и на трето място Г. С. Г. В тази скица не фигурира като собственик на поземления имот жалбоподателят Н.Г.. Съдебната практика, а и законодателят е категоричен, че КК и КР по същност не създават собственост или не отричат такава, те имат единствено констативен ефект като отразяват актуални данни за собствениците към момента. В този случай, жалбоподателят не е съществувал като собственик на поземления имот към момента на издаване на процесната заповед, считам че правилно процесната заповед не му е съобщена от административния орган.

На второ място, от името на моите доверители, правя възражение за недопустимост на жалбата, поради пропускане на срока за обжалването й. В тази връзка представям и моля да приемете писмо с изх.№ТП- 502.01-951/04.12.2012г. на РДНСК Бургас, с което се уведомява жалбоподателят и първата от моите доверителки. Подадената жалба от Н.Г. се изпраща по компетентност за разглеждане от Община Бургас; писмо изх. № 99-00-17115 от 04.03.2013 г. от Община Бургас ТД Приморие, изпратена до жалбоподателя и моите доверители с указания, ако претендират собственост на процесните сгради да предприемат законни действия съгласно ЗУТ за узаконяване на същите. В изпълнение на това писмо представям заявление с вх.№ 94-01-9761/19.03.2013г. до Гл. архитект на община Бургас, с което да предприемат законови действия за узаконяване на построените две постройки с приложени доказателства, а именно копие от Нотариален акт № 135, том ІІІ, рег.№ 6209, дело № 498 за обстоятелствена проверка от 17.12.2012г., копие на схемите и скиците от кадастъра по отношение на процесните сгради, както и копие от протокола и постановлението за извършване на обстоятелствената проверка по нотариалното дело.

След приемане на документите община Бургас изпраща нарочно писмо, което моля да приемете изх.№ 94-00-17115/7/ от 29.03.2013г., като в същото се указва на жалбоподателя Н.Г., че в общината е постъпила преписка за започнало административно производство по узаконяване на процесните сгради като същите са идентифицирани с техните идентификатори по КК на гр. Бургас. Обърнато е внимание на жалбоподателя Н.Г., че представените доказателства в административната преписка  противоречат на неговите жалби още през 2012 г. Във връзка с горното община Бургас предоставя 30-дневен срок от предоставяне на писмото, ако някоя от страните има претенции за собственост да предприеми законови действия за оспорване на същите, в противен случай административният орган ще счита, че не оспорват фактите изложени по представените доказателства от моите доверители и са съгласни с така изпълнените строежи в имота. Заявявам, че жалбоподателят никога, а и видно от настоящата административна жалба, не е оспорвал собствеността на постройките. Вероятно в тези многобройни жалби е оспорвал обстоятелството, че същите не са законни, но никога не е заявявал собственически претенции върху тях, а от поведението му се установява, че най-късния момент от който би могъл да разбере за процесната заповед, с която е допуснато изменение на КК и КР жалбоподателят Н.Г. е узнал с това последно  писмо, което Ви представям като доказателство. За това свидетелстват и последващите му действия. Същият вместо да оспори същата и да предприеме действия по установяване на собствеността е входирал множество жалби в Районна прокуратура Бургас. Същите са приключили с отказ да се образува наказателно производство, поради липса на осъществен състав на престъпление.

Отделно от това при условията на евентуалност, ако съдът сметне, че жалбата е допустима, считам че същата е неоснователна.

Препис от становището и доказателствата съм представила на жалбоподателя.

Имам доказателствени искания описани в стр.7 от писмения отговор, представен в днешното съдебно заседание.

 

Адв. Т.: Писмените доказателства са неотносими към спора, с оглед на това, че уведомяването на заинтересованите страни за осъществяване на изменението на кадастралната карта следва да се извърши по реда указан в закона и всякакви други начини на узнаване на осъщественото изменение нямат правна сила и не могат да поставят началото на срока за обжалване на тази заповед. Всички писма са неотносими към спора. Не са относими и поисканите доказателства от община Бургас и Районна прокуратура Бургас, тъй като те няма да установят факта кога доверителят ми е бил уведомен за извършеното изменение на кадастралната карта. Това се отнася и до искането за допускане на един свидетел.

 

Съдът се запозна с представените доказателства и с възраженията на процесуалния представител на заинтересованите страни.

 

За установяване на правния интерес на жалбоподателя от оспорването, съдът счита, че е необходимо да се съберат доказателства от ответника дали жалбоподателят Н.С.Г. с ЕГН ********** и постоянен адрес *** е вписан в Кадастралния регистър като собственика на поземлен имот с идентификатор 07079.609.64 по Кадастралната карта на гр.Бургас.

 

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства, описани в писмения отговор на адв. П..

По процесуалната стойност на тези доказателства, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

Що се отнася до исканията за задължаване на трети неучастващи лица Община Бургас, Районна прокуратура Бургас и Първо РУП Бургас да представят доказателства, описани на стр. 7 от писмения отговор, съдът счита, че тези доказателства са неотносими към спора.

По искането за допускане до разпит на свидетел за установяване на момента, в който жалбоподателят е узнал за съществуването на процесната заповед, съдът счита следното:

За установяване на тези факти свидетелските показания са недопустими. Уведомяването на едно лице за издаден административен акт не може да бъде доказано със свидетелски показания при условията, че в закона е изписана изрична процедура, по която лицето следва да бъде уведомено за акта.

С оглед на изложеното съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ доказателствените искания формулирани от адв. П. в т. 1 и т. 2 от стр. 7 на нейния писмен отговор, приложен към материалите по делото в днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 и 3.

ПРИЕМА доказателствата представени от адв. П., съгласно опис т.1- т.7, съдържащ се на стр. 7 от нейния писмен отговор, представен в днешното съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи писмена справка от Кадастралния регистър към Кадастралната карта на гр. Бургас за поземлен имот с идентификатор 07079.609.64 – за това кои лица са вписани като собственици на поземления имот към 08.10.2012 г.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.06.2014 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: