О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Бургас,    598/18.03.2013 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на петнадесети март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                    ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА КАНД № 226/ 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател Т.Н.Т. ***9 е оспорил протоколно определение от 04.12.2012г. по АНД № 923/2012 г., с което Районен съд Несебър е оставил без разглеждане жалбата му против НП № 189/23.07.2012г., издадено от началника на РУП-МВР гр.Несебър и е прекратил производството по делото, поради просрочие на жалбата срещу наказателното постановление. Твърди, че жалбата е подадена в срок и иска отмяна на обжалваното определение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в определения от закона срок, поради което е процесуално допустима.

С оспореното определение Районен съд Несебър е приел, че жалбата на Т.Н.Т. против НП № 189/23.07.2012 г., издадено от началника на РУП-МВР гр.Несебър е подадена след изтичане на 7 дневния срок, в който жалбоподателят е имало право да обжалва наказателното постановление, тъй като от представените по делото доказателства не става ясно, дали жалбата е подадена от физическото лице – жалбоподател, както и дали същата е адресирана до РУП-МВР гр.Несебър. Съдът е приел още, че приложения опис на писма не удостоверява изпращането на жалбата до РУП-МВР гр.Несебър, тъй като на същия липсва дата и не е посочено какво точно се изпраща до полицейското управление. По тези съображения съдът е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е неправилно.

Процесното наказателно постановление е издадено на 23.07.2012г. Видно от направеното отразяване в самото постановление, същото е получено лично от жалбоподателя на 28.09.2012г. Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. В конкретния случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на процесното НП изтича на 05.10.2012г. – петък, присъствен ден.

Пред настоящата инстанция, съгласно разпореждане на съда, ответникът е представил пощенския плик, с който е получил жалба с вх.№ М-2203/08.10.2012 г. Върху същия е залепен стикер с номер на пощенската пратка – R PS1142003J5M2.

С разпореждане № 1120/15.02.2013 г., съдът е задължил пощенския оператор „Български пощи” ЕАД, в 7-дневен срок от съобщаването, да посочи на коя дата е изпратена пощенска пратка с R PS1142003J5M2.

С писмо изх.№ 1024/27.02.2013 г., началникът на Пощенска станция София 42 е отговорил, че посочената пратка е изпратена на 05.10.2012 г.

Предвид установените факти, съдът намира, че жалбата срещу наказателното постановление е била подадена по пощата именно на 05.10.2012г. – последният ден от срока за обжалване, което означава, че същата е подадена в срок.

Мотивиран от съображения и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.12.2012г. на Районен съд - Несебър, с което е прекратено производството по АНД 923/2012 г. по описа на същия съд.

Връща делото на Районен съд - Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: