Р Е Ш Е Н И Е

 

1212 /06.07.2012 година, град Бургас

 

Административен съд -  Бургас, в съдебно заседание на десети май, две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                   

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:    СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                             ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Калина Чапкънова изслуша докладваното от съдия Енчев по КНАХД № 226/2012 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от “Джи енд Джей” ООД – Смолян с ЕИК ***, чрез пълномощника адвокат Бургазлиева от АК - Русе,  против решение № 209/19.12.2011 година по НАХД № 509/2011 година на Районен съд –  Царево (РС), с което е изменено наказателно постановление № 02-0202068/29.09.2011 година (НП) на директора на дирекция “Инспекция по труда” - Бургас.

С НП на дружеството, за нарушение на чл.62 ал.1 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл.414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, която РС е намалил на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

В жалбата се твърди, че първоинстанционното решение е незаконосъобразно. Претендира се, че е допуснато съществено процесуално нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в връчване на АУАН на лице без представителна власт по отношение на дружеството.

Иска се решението на РС да бъде отменено, като бъде отменено и НП.

Ответната страна не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Дружеството е санкционирано за това, че е допуснало до работа лице без сключен трудов договор в писмена форма.

РС е потвърдил НП като е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин при извършената проверка на 14.07.2011 година, около 22,40 часа – в пицария “Белла донна” – град Приморско, от служители на ИТ - Бургас.

Мотивите на РС се споделят напълно от настоящия касационен състав.

При извършената проверка длъжностните лица от ИТ – Бургас непосредствено са констатирали, че В.И.В., като работник в пицарията, полага труд в кухнята на заведението в качеството си на помощник – готвач. Самата В. е декларирала качеството си на “работник” – лист 19-20 от н.а.х.д. № 509/2011 година на РС, а отрицателния факт – липсата на писмено трудов договор между дружеството и работника - не е опроверган от санкционираното лице.

РС правилно е отчел като неоснователно възражението, че АУАН е получен от лице без представителна власт. Актът е получен от С. С. К., който по силата на пълномощно, дадено му от Е. К.- управител на дружеството, е имал право да подписва “…всякакви документи в това число протоколи, актове за установени нарушения и други.” (лист 24 от н.а.х.д. № 509/2011 година на РС).

РС не е допуснал нарушение на материални или процесуални норми при разглеждане на оспорването. Касационната жалба следва да се отхвърли.

 

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

           

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 209/19.12.2011 година по НАХД № 509/2011 година на Районен съд –  Царево.

 

            Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: