ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 22.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори март                           две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Станимир Христов                             

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 226 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Бул Сед” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Мутафов с пълномощно.

За ответника директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас - редовно призован, се явява гл.юк.Желязкова с пълномощно.

 

В залата се явява  прокурор Станимир Христов от БОП,  който на основание чл.159, ал.1 от ДОПК предявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България,  с оглед защитата на обществения интерес.

 

Съдът намира, че искането е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Бул сед” ЕООД против РА № 02-00-1001331/15.11.2010 г. на Орган по приходите при ТД Бургас  на НАП.

 

 

АДВ. МУТАФОВ: Поддържам жалбата. Моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза със задачи формулирани в нарочна молба, която Ви представям.

 

ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Предоставям на съда относно  допускане на експертиза, като по т. 3 има образувано административно дело в Административен съд – гр. Бургас  и вещото лице може да ползва цялата налична преписка.

 

         АДВ. МУТАФОВ: Делото е под № 224/2011 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок и жалбата отговаря на императивните изисквания за форма и съдържание и е процесуално допустима.

Моля да приемете представените с административната преписка  писмени доказателства.

Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси обективирани в нарочна молба и считам, че въпросите са относими към спора.

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 13.

 

С оглед естеството на оспорването и по-точно особените правила по които се движи то - чл. 122-124 от ДОПК, съдът намира, че следва да допусне съдебна експертиза с въпросите формулирани в писмена молба, представена от адв. Мутафов в днешното съдебно заседание, като счита, че относими въпроси по настоящия спор са въпросите по т. 1 и т. 3.

По делото са направени твърдения, че едни и същи материални активи са обложени едновременно при ревизираното лице „Бул сед” ЕООД и при друго лице – „Селена-200” ЕООД. Твърди се, че е налице и правен спор между НАП и „Селена-200” ЕООД, като в съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя посочва и номер на административно дело.

Съдът счита, че следва да извърши служебна проверка на описаните обстоятелства, след което с нарочно определение ще се произнесе по т. 2 от молбата представена в днешното съдебно заседание – като задача за поисканата експертиза.

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани в т. 1 и т. 3 от молбата от дружеството-жалбоподател представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице Събина Арабаджиева.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 400 лв., вносими от дружеството-жалбоподател в 10-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване на работа след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СЪДЪТ не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 10.05.2011 г. от 13,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: