Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 421          Година 24.04.2009             Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на шестнадесети април две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Т.С.

Като разгледа докладваното от съдия Д. частно касационно наказателно административен характер дело номер 226 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началника на Митница – Бургас, чрез старши юрисконсулт К.С.Т. срещу решение № 1489,  постановено по н.а.х.д. № 3097 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени първоинстанционното съдебно решение в обжалваната му част.

Ответникът – “Черком ММ” ЕООД, *** представлявано от П.Т.К. – управител, редовно уведомен, чрез процесуални си представител в писмено възражение и в съдебно заседание оспорва жалбата и моли да се потвърди решението на първоинстанционния съд, като законосъобразно.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и счита, че решението е законосъобразно и обосновано и следвах да се остави в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С наказателно постановление № 184/2008г. издадено от началника на Митница-Бургас на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ на “Черком-ММ” ЕООД, гр.Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 649,30 лева, представляваща 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания и на основание чл.234, ал.4 от ЗМ е присъдено дружеството да заплати 32 618,58 лева, представляващи 100 % от равностойността на стоките – предмет на нарушението по митническа стойност.

С обжалваното  съдебно решение № 1489,   Районен съд гр.Бургас е потвърдено наказателното постановление, в частта с която е наложена имуществена санкция на дружеството и е отменено в частта в която е присъдено заплащане на 100 % от равностойността на стоките предмет на нарушението. Съдебното решение е обжалвано единствено в частта му с която е отменено наказателното постановление. В частта, с която е потвърдено наказателното постановление то не е обжалвано, влязло е в законна сила и не подлежи на касационна проверка. При постановяване на решението първоинстанционния съд е приел, че деянието се доказва от събраните гласни и писмени доказателства и дружеството е правилно санкционирано, като имуществената санкция е определена законосъобразно. Неправилно е наложена допълнителната санкция, тъй като за да се наложи отнемане следва да е налице внос на стока-предмет на нарушението, а в случая предмет на нарушението не е внасяната стока и тя не може да бъде отнета или да се присъжда равностойността и.   

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е незаконосъобразност и неправилност на съдебното решение в обжалваната му част.

Настоящия съдебен състав, приема че решение № 1489  на Районен съд гр.Бургас с което е отменено наказателното постановление относно постановеното отнемане в полза на държавата на 100% от паричната равностойност на внесените стоки в размер на 32 618,58 лева е правилно като краен резултат, но по различни мотиви.

В случая безспорно е установено в хода на производството, че отговорността на дружеството е ангажирана за нарушението изразяващо се в частично незаплащане на дължимите към държавата митни сборове. Административнонаказващия орган в наказателното постановление освен предвиденото наказание е наложил и принудителна административна мярка, съгласно която “Черком ММ” ЕООД следва да заплати “100% от равностойността на стоките предмет на нарушението”. След като, в случая нарушението се изразява в незаплащане на част от митните сборове, дължими от вносителя към държавата, съгласно нормата на чл.234, ал.4 от ЗМ е допустимо налагането на принудителната административна мярка предвидена в чл.233, ал.3 и 4 от ЗМ. Съгласно тази норма обаче за да се присъди равностойността на стоката, предмет на нарушението е необходимо тя да липсва или да е отчуждена, тоест при налагането на тази мярка е следвало административнонаказващия орган да установи липсата, респективно отчуждаването на стоките и едва след това да пристъпи към присъждане на тяхната равностойност. В наказателното постановление е присъдена равностойността на стоките, без да са изложени мотиви за тяхното наличие или липса, поради което правилно първоинстанционния съд е отменил наказателното постановление в тази му част.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1489, постановено по н.а.х.д. № 3097 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас, в обжалваната му част с която е отменено наказателно постановление № 184/2008г. на Началника на Митница Бургас, в частта с която на основание чл.234, ал.4 от Закона за митниците е присъдено “Черком-ММ” ЕООД, ***, представлявано от П.Т.К., да заплати 32 618,58 лева, представляващи 100 % от равностойността на стоките – предмет на нарушението по митническа стойност.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                       ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

     

                   2.