О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1960 /17.08.2018 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на седемнадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2269/2018 година,

           

            Производството е образувано по жалба вх. № 9179/14.08.2018 година от „Тетрис адвъртайзинг“ ООД против заповед № РД 22-54/10.08.2018 година на директора на РЗИ – Бургас.

            Със заповедта, в резултат на извършена проверка и установени нарушения на нормите на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), както и въз основа на влезли в сила предписания на директора на РЗИ – Бургас, е разпоредено спиране на дейността на нощен бар „Какао“ в курортен комплекс „Слънчев бряг“, собственост на жалбоподателя - до отстраняване на причините, довели до налагане на принудителната административна мярка (ПАМ) - привеждане на обекта от „открит тип“ в „закрит тип“ и недопускане на озвучаване на открити площи в интервала 23:00 – 07:00 часа от денонощието.

            На 14.08.2018 година по заявление - искане от „Тетрис адвъртайзинг“ ООД в бар „Какао“ е извършена допълнителна проверка от служители на РЗИ – Бургас, при която е установено, че в изпълнение на наложеното му ограничение заведението не извършва каквато и да е дейност, приведено е от „открит“ в „закрит“ тип (източната стена е затворена плътно), а от управителя е разпоредено обслужването на клиенти в откритата част да бъде преустановявано в 22:30 часа, съответно -  обезшумителните панели на източната стена да се поставят най – късно в 23:00 часа. За установените факти проверяващите служители на РЗИ – Бургас са съставили констативен протокол, в който е отразено и предупреждение към  „Тетрис адвъртайзинг“ ООД, че при последващо установяване на нарушения на ЗЗШОС спрямо дружеството и търговския му обект ще бъдат налагани нови ПАМ. 

            На 16.08.2018 година, след представяне на преписката по издаването на заповедта, допълнително от директора на РЗИ – Бургас е представена и заповед № РД 22 -57/16.08.2018 година. С тази заповед е констатирано, че дружеството – жалбоподател изпълнява наложената му ПАМ и е предприело действия по изпълнение на изискванията на РЗИ – Бургас за привеждане на работата на заведението в съответствие с нормите на ЗЗШОС. Със заповедта е оттеглена заповед № РД 22-54/10.08.2018 година на директора на РЗИ – Бургас поради отпадане на причините за ограничаване на дейността на бар „Какао“.

            Оттеглянето на обжалвания административен акт е процесуална пречка за разглеждане на оспорването по същество – по аргумент от чл. 156 ал.1 във връзка с чл. 159 т.3 от АПК.

            С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 9179/14.08.2018 година от „Тетрис адвъртайзинг“ ООД против заповед № РД 22-54/10.08.2018 година на директора на РЗИ – Бургас.

 

            ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 2269/2018 година.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: