ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й. Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2269 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ  Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Приморско, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са доказателства под опис със заявление вх.№584/16.01.2018г. от ответника на л.161 от делото от името на ответника.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства изпратени от административния орган. Представям списък на разноските

 

Съдът във връзка с изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас и като счита, че представените писмени доказателства от ответника по постъпилата административна преписка са относими към предмета на разглеждане на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените доказателства под опис със заявление вх.№584/16.01.2018г. от ответника на л.161 от делото.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, моля да отмените като незаконосъобразни цитираните разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги в община Приморско, в първоначалния протест и допълнението към него. При позитивно решение, моля за присъждане на разноските в размер на 20лв, за което представих списък на разноските.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:17 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: