ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на девети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2268 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Т., редовно призован, явява се лично и с адвокат К., с представено пълномощно на лист 96 от делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление - Несебър при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Г.А.Т. *** против Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на държавен служител № УРИ-304з-334/27.07.2017 г., издадена от Началник на Районно управление – Несебър при ОД на МВР – Бургас.

С определение № 1823/28.08.2017 г., съдът е указал на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта; допуснал е като писмени доказателства представените с жалбата и постъпилите с административната преписка от административния орган документи.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище от началника на РУ – Несебър с вх. № 11330/26.10.2017 г., с което оспорва жалбата, като неоснователна. Не сочи доказателства.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ за становище по жалбата.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания.

След като се запознах с материалите по преписката, Ви моля да бъдат призовани за разпит като свидетели две лица – едното, от които е Е.Д.Н., като видно от справката това е лицето, което е приело първоначалния сигнал и е дало последващите разпореждания на служителите от КАТ и на патрула. Има сведения от него, като особено съществено е това сведение, което е изготвено от дисциплинарния съвет, а и в справката се твърди, че Н. е съгласувал всички тези действия с жалбоподателя. Такова твърдение от страна на Н. липсва. Ние намираме това обстоятелство за особено съществено.

Вторият свидетел е Д.К.Д.един от служителите на сектор „Пътна полиция“, който е посетил произшествието и е констатирал обстоятелство, което е видно от справката в административната преписка и се твърди, че той е контактувал с жалбоподателя Т.. Съпоставено със справката, такова твърдение липсва. Намираме, че това обстоятелство е от съществено значение за правилното приложение на закона и ще моля да изискате от ответника по жалбата административния акт, с който са определени правомощията на помощник дежурния по ОДЧ, тъй като е видно, че такова лице съществува и то би следвало да има определени правомощия, които да е изпълнило или да не е изпълнило в настоящия случай.

Моля да бъде изискано от ответника по жалбата и Процедурата за незабавно регистриране от органите на МВР за настъпило ПТП.

Последното ми искане е ответника по жалбата да представи информация на конкретната дата 24.06.2017 г., за времето от 19.00 до 21.00 часа колко сигнала са постъпили в ОДЧ на дежурната в РУ – Несебър, което ще даде отговор дали обективно е било възможно да се извършат всички тези действия, които се твърди, че Т. е наредил да се извършат за заградителните мероприятия.

Моля да бъдат призовани свидетелите по месторабота.

Други доказателствени искания нямам.

Съдът, като съобрази изложените в процесната заповед обстоятелства и тези в представената административна преписка, намира, че за установяване на релевантите по спора обстоятелства и относими факти следва да бъдат уважени доказателствените искания заявени в днешно съдебно заседание от адв. К..

 

По изложените съображения и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1823/28.08.2017 г. документи, постъпилите с административната преписка и докладваното постъпило становище от ответника вх. № 11330/26.10.2017 г., като доказателства по делото;

ЗАДЪЛЖАВА ответника по делото, в 7-дневен срок от уведомяването му, да представи по делото служебно заверен препис Процедурата за незабавно регистриране на настъпило ПТП от органите на МВР, за получен сигнал при ПТП, действащи към 24.06.2017 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването му, да представи административния акт, с който са определени правомощията на помощник-дежурния по ОДЧ за 24.06.2017 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването му, да представи извадка на постъпилите на 24.06.2017 г. в периода от 19.00 до 21.00 часа сигнали към ОДЧ при РУ-Несебър, която извадка следва да съдържа само часа и предмета на сигнала.

ДОПУСКА на оспорващата страна при призоваване за следващо съдебно заседание свидетелите Е.Д.Н., който да се призове в СДВР – РУ 04, сектор „ООП“ и Д.К.Д.от РУ – гр. Несебър, които да се призоват на служебните им адреси след внасяне на депозита от страната.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваването на свидетелите в общ размер на 100 лв., вносим от оспорващия Т., в 7-дневен срок от днес.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.01.2018 г. от 12.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: