ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети и осми  януари                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2268 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ки То Трейд” ООД, редовно призован,  се явява управителя Т.Т. и адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно от днеС.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Венис Марина” ЕООД, редовно призована, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№621/28.01.2014г. от заинтересованата страна „Венис Марина” ЕООД, с искане за тройна съдебна експертиза, като посочва вещо лице, както и че в случай че се приключи събирането на доказателствата да и се предостави възможност за писмена защита.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№8362/26.09.2013година от вещото лице Щилиян П. заверени копия на е-майл кореспонденция.

 

АДВОКАТ Т.: По отношение на депозираната от  „Венис Марина” ЕООД молба, категорично се противопоставям на извършването на тройна съдебно-техническа експертиза, като в предходно съдебно заседание изразих съображения към конкретния момент, защо. Такава експертиза беше допусната и беше предоставен срок на ответника да депозира определения депозит за нея в определен срок, с оглед на процесуална икономия тази експертиза да се осъществи. В посочения срок такъв депозит от страна на РИОСВ не беше заплатен, поради което това определение считам, че си изигра своята роля и към настоящия момент допускане на съдебно-техническа експертиза, ще бъде нарушение на  определението на съда. За мен всички доказателства са събрани и моля да се приключи събирането на доказателствата.  По отношение посоченото в молбата искане да се предостави възможност за писмена защита, при условие че има определение на ВКС, молбата би могла да бъде уважена, но да не се допуска тройна съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Определението е на Върховен административен съд.

По отношение на искането за тройна експертиза,  ние поддържаме искането на заинтересованата страна, тъй като това беше и нашето искане. Тя беше допусната и тъй като с определение на Административен съд  беше допусната страна-помагач, не беше заплатен депозита в определения срок. Моля да се допусне искането на заинтересованата страна за експертиза.

 

Съдът по доказателствата, намира за установено следното:

Така допуснатата експертиза касае обстоятелство относно обявяването на процесната заповед. Определението, с което е допусната тройна експертиза следва да бъде отменено, доколкото обявяването на процесното решение касае единствено допустимостта на настоящото производство, по отношение на което е налице влязло в сила Определение 442/11.01.2013 година постановено по адм.д.№ 269/2013 година по описа на Върховен административен съд. Ето защо, с оглед и мотивите на това определение не е необходимо да бъдат събирани доказателства относно начина на обявяване на процесното решение. Още повече, че действията по неговото обявяване не са част от производството по издаването му, а са последващи. Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.09.2013г. по настоящото дело, с което е допусната тройна съдебно-техническа експертиза.

 

Да се ВЪЗСТАНОВИ на заинтересованата страна „Венис Марина” ЕООД, внесения депозит в размер на 900 лева. /357стр./

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразно Решение № РД-106 от 02.10.2012 година на Директора на РИОСВ-БургаС. Подробни съображения ще изложа в писмена защита в указан от съда срок.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Т.: Поддържам казаното от адвоката, да се отмени оспорваното решение като незаконосъобразно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да потвърдите решение № РД-106 от 02.10.2012 година на директора на РИОСВ-Бургас като основателно и законосъобразно, като в изпълнение на законовите изисквания на Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в  защитените територии – изключителна държавна собственост, ще се ползвам от възможността за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника и заинтересованата страна за представяне на писмени бележки с копие за насрещните страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: