ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2268 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ки То Трейд” ООД, редовно призован,  се явява управителя Т. Т. и адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите” гр.Бургас, редовно призован, се явява Д. Т. – Директор на Дирекция „Контрол на околната среда” в РИОСВ-Бургас и юрисконсулт С., и двамата с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. П., редовно уведомен.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото, но тъй като РИОСВ-Бургас има нов директор, считам че следва да се представят пълномощни в какво качество се явяват представляващите ответника днеС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Имам приложено пълномощно по делото, което  не е  оттеглено и считам, че  предоставената с него представителна власт е валидна и към настоящия момент.

 

Д. Т.: Имам приложено пълномощно по делото, което  не е  оттеглено и считам, че  предоставената с него представителна власт е валидна и към настоящия момент.

 

Съдът счита така направеното възражение за неоснователно доколкото юрисконсулт С. се явява като процесуален представител на ответника въз основа на сключения между него трудов договор и представено по делото пълномощно по чл.32 т.3 от ГПК. Това се отнася и г-н Т., доколкото не е налице спор, че същият е служител на ответника с юридическо образование и е представил пълномощно по чл.32 т.3 от ГПК.

Предвид изложеното, СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата допълнителна задача, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението по допуснатата допълнителна експертиза в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С. П., който е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание.

Вещото лице ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОСУЛТ С.: Имам въпроси свързани с представеното допълнение към първата експертиза. Първо в допълнителното заключение не е отговорено на всички въпроси поставени в съдебно заседание от 11.06.2013 година. Бяха поставени три въпроса като вещото лице е отговорило само на третия въпрос, като считам, че  не е отговорено и точно на него.

Първо трябваше да се отговори на първоначално поставените въпроси към единичната и да посочи ако има някаква промяна в изводите.

Първият въпрос, който беше поставен в съдебното заседание е да  бъде изяснено тази папка Joomla има ли нещо общо с изработването на сайта, която се явява някаква програма или елемент.  Вторият поставен въпрос в съдебно заседание, беше дали е възможно с файла index.php в сайта да бъдат извършени или допуснати ограничения, тъй като ние твърдим че това въобще не е елемент от изработването на сайта този  index.php. Също така не е представено и запитването, което се твърди че е направено до „Хост БГ”, а експертът имаше задължение да представи това запитване.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Аз съм се водил от определението, което съдът е постановил, да се отговори на въпросите. На посочените по-горе въпроси  не съм отговорил, тъй като мисля, че в предходното съдебно заседание се изяснявахме за тези два въпроса. Папка Joomla се намира в сайта и си поддържам твърдението, че това е папка от системата за разработка на сайтове и файл index.php е основен файл в тази система. Няма какво друго да твърдя и да изяснявам. На предната експертиза бяха представени снимки, скрийн шотове от които се вижда, че папката и файла са вътре в сайта, в съдържанието на сайта.

 

Г-Н Т.: Каква е вашата специалност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: „Приложно програмно осигуряване”.

 

Г-Н Т.: По точно специалист  „Електроника и автоматика”

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: „Изчислителна техника” е специалността, завършил съм в Технически университет - София.

 

Г-Н Т.: Като цяло считам, че самият експерт и неговата специалност не е приложима към задачите на тази експертиза, тъй като за извършването и би следвало специалиста да бъде със специалност „Компютърни системи и технологии” или „Информатика”. Г-н П. е некомпетентен да отговори на поставените задачи към експертизата, което се вижда и от уклончивите отговори, които даваше в предходното съдебно заседание, не отговаряне на всички въпроси поставени към експертизата, като също така не сме уведомени за да се запознаем с отговорите му. Считам, че би следвало да бъде допусната тройна експертиза, едно от вещите лица, което да бъде със специалност „Компютърни системи и технологии” или „Информатика”, които специалности конкретно отговарят на програмирането. Тази експертиза следва да отговори на първоначално поставените въпроси към единичната и допълнителната експертиза.  Некомпетентността на вещото лице се потвърждава и в днешното съдебно заседание, тъй като въпреки дадените изрични указания не е отговорено на въпросите, не е представено и отговора от „Хост Бг”, който твърдеше вещото лице, че има и ще представи. Считам, че вещото лице не си изпълнява съвестно задълженията като такова и не е компетентен да извърши тази експертиза, която е с по-голяма сложност явно от тези които обикновено е назначавано явно вещото лице П.. Моля съдът да назначи тройна съдебно-техническа експертиза, едното вещо със специалност „Компютърни системи и технологии” или „Информатика”, който да бъде посочен от представителя на РИОСВ-Бургас от Списъка на вещи лица към Окръжен съд-БургаС.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. По отношение на направеното искане възразявам и моля да не допускате назначаването на тройна съдебно-техническа експертиза. Видно от последната страница на заключението същата е изработена 30.08.2013 година, защо лицето твърди, че не му е своевременно представен екземпляр от експертиза не знам. По отношение на компетентността, самият експерт отговори ясно каква е неговата компетентност и е отговорил достатъчно изчерпателно на поставените въпроси.

 

Г-Н Т.: Не съм имал предвид, че сме несвоевременно запознати със заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

Съдът по направеното доказателствено искане за допускане на тройна съдебно-техническа експертиза, счита същото за основателно с оглед направеното оспорване на  основното и допълнително заключение на вещото лице по единичната експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени към основното и допълнителното заключение на единичната съдебно-техническа експертиза.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 900 лева, вносими от ответника РИОСВ-Бургас в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

                         

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Щ. П., като другите две вещи лица ще бъдат определени от съда след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

УКАЗВА на ответника, че в случай че не бъдат своевременно представени доказателства за внесения депозит и това доведе до отлагане на делото на основание  чл.92а от ГПК ще му бъде наложена санкция в размерите по чл. 91 ГПК. В случай, че до следващото съдебно заседание не бъдат представени доказателства за внесен депозит за допуснатата експертиза, определението за нейното допускане ще бъде отменено и делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

ДАВА възможност на страните в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание,  да изчерпят доказателствените си искания.

 

УКАЗВА на страните, че ако не изчерпят доказателствените си искания в определения от съда срок и това доведе до отлагане на делото, на съответната страна на основание чл. 92а от ГПК ще и бъде наложена санкция в размерите по чл. 91 от ГПК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от 11.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: