О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1962

 

Град Бургас, 17.08.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на седемнадесети август през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ : Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело  № 2266 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

           

Производството е по реда на чл.153, ал.7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано по жалба на „Булелектрикс” ООД, ЕИК 102977857, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Княз Борис І“ № 81, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Т.А.З., против решение № 168/06.08.2018г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № Р-02000217007485-091-001/28.06.2018г., издаден от Г.П. на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП-Бургас - възложил ревизията, и Д.Ж. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, на „Булелектрикс” ООД за обжалваните задължения в размер на 848 523,03 лв.

Жалбоподателят оспорва като незаконосъобразно и неправилно решението за отказ за спиране на изпълнението на ревизионния акт. Сочи, че за обезпечаване на задълженията по акта има наложена обезпечителна мярка - възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството, чиято балансовата стойност е значително по-голяма от размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, поради което счита, че са налице предпоставките на чл.153, ал.3 от ДОПК. Искането от съда е да отмени оспореното решение като незаконосъобразно и да спре изпълнението на ревизионния акт. Представя доказателства.

Ответникът представя административната преписка по оспорването.

Съдът, след като съобрази становищата на страните и взе предвид представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

На „Булелектрикс” ООД е извършена ревизия, приключила с издаване на ревизионен акт № Р-02000217007485-091-001/28.06.2018г., с който са установени публични задължения главница в размер на 688 435,91 лв. и лихви в размер на 153 967,20 лв. Ревизионният акт е обжалван изцяло пред директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас с жалба вх.  № ИТ-00-7278/23.07.2018г. на ТД на НАП - Бургас.

С искане вх.№ 04-Б-Ж-168/30.07.2018г., подадено от „Булелектрикс” ООД, е поискано спиране на изпълнението на обжалвания пред решаващия орган ревизионен акт № Р-02000217007485-091-001/28.06.2018г. Към него са приложени постановление за продължаване действието на наложени предварителни обезпечителни мерки, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, фактури за заплащане стойността на придобития имот, справка за завеждането на имота като дълготраен актив на „Булелектрикс“ ООД и за балансовата му стойност. Размерът на установените с ревизионния акт публични задължения към датата на подаването на искането за спиране е общо 848 523,03 лв., от които главница 688 435,91 лв. и лихви 160 087,12 лв.

С постановление изх. № С170002-139-0002060/07.09.2018г. за продължаване действието на наложени предварителни обезпечителни мерки, издадено на основание чл.121, ал.6 от ДОПК, е продължено действието на предварителни обезпечителни мерки, наложени с постановление изх. № С160002-023-0003679/04.11.2016г., а именно възбрана върху недвижим имот: УПИ І-55019 по плана на землището на с.Крушевец, общ.Созопол, обл.Бургас, местността „Дренака“, с площ от 35 503 кв.м., с предназначение – за обществено обслужване, собственост на „Булелектрикс“ ООД по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 73, том ІІІ, рег.№ 7671, дело № 418/2015г., поправен с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7752, дело № 425/2015г., с балансова стойност 2 000 000 лв.

С оспореното решение директорът на дирекция „ОДОП“ - Бургас е отказал да спре изпълнението на ревизионния акт, след като е приел, че към момента на искането не е налице надлежно обезпечаване на главницата и лихвите по акта. Изложил е съображения, че в представения към искането нотариален акт № 73/01.10.2015г., съобразно който „Калина инвест“ ЕООД е продало на „Булелектрикс“ ООД урегулирания поземлен имот с площ от 35 503 кв.м. в землището на с.Крушевец, общ.Созопол, за сумата от 2 000 000 лв., без ДДС, е посочен друг нотариален акт № 172/15.06.2015г., по силата на който продавачът „Калина инвест“ ЕООД е закупил същия този имот за сумата от 450 000 лв., като данъчната оценка на имота е в размер на 62 495,30 лв. при първата сделка и 51 862,80 лв. при втората. Наред с това, е извършил справка в интернет за цените на имотите в с.Крушевец, общ.Созопол, и установил, че средната цена на 1 кв.м. е около 10 лв., като в центъра на селото предлаганите за продажба имоти са на цени до 25 лв./кв.м. Анализирайки горните стойности е обосновал извод, че при евентуална продажба на имота след влизане в сила на ревизионния акт не би могло да бъде получена сума, която да покрие изцяло обжалваните публични задължения. Решението е редовно връчено на дружеството на 7.08.2018г. и обжалвано пред съда с подадена на 8.08.2018г. жалба.

При тази фактическа установеност съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл.153, ал.7 от ДОПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е основателна.

Съгласно чл.153, ал.1 от ДОПК, обжалването на ревизионните актове по административен ред не спира тяхното изпълнение. В нормите на чл.153, ал.2-5 от ДОПК са предвидени редът и условията за допускане спиране на изпълнението на ревизионен акт във фазата на обжалването му по административен ред. Съобразно посочените текстове, задълженото лице трябва да представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, като обезпечението, независимо от кой вид е, следва да е в размера на главницата и лихвите по обжалваната част от ревизионния акт, включително и лихвите до датата на подаване на искането. Когато се предлага друг вид обезпечение, съдът извършва преценка дали е налице основание за спиране изпълнението на ревизионния акт съобразно представеното, съответно предложеното обезпечение.

Съгласно чл.195, ал.6 от ДОПК, обезпеченията се извършват по балансовата стойност на активите, а когато такава няма - в следната последователност: 1. по данъчната оценка; 2. по застрахователната стойност; 3. по придобивната стойност на вещи - собственост на физически лица. Нормата е императивна и установеният в нея приоритетен ред за определяне на стойността на активите, служещи за обезпечаване на публичните държавни вземания, е задължителен.

В случая към искането за спиране на изцяло обжалвания по административен ред ревизионен акт е приложено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160002-023-0003679/04.11.2016г. и постановление за продължаване действието на наложени предварителни обезпечителни мерки № С170002-139-0002065/07.09.2017г. – възбрана върху собствения на дружеството УПИ І-55019 по плана на землището на с. Крушевец, общ.Созопол в местността „Дренака“, с площ от 35 503 кв.м.,, с предназначение - за обществено обслужване, с балансова стойност 2 000 000 лв. Така посочената балансова стойност на имота е приета за нуждите на обезпечаване на задълженията по ревизионен акт № Р-02000217007485-091-001/28.06.2018г. в съответствие с изискванията на чл.195, ал.6 от ДОПК. Следователно,  размерът на наложеното обезпечение покрива размера на установените с ревизионния акт публични задължения към датата на искането за спиране - общо в размер на 848 523,03 лв., поради което са налице предпоставките на чл.153, ал.3 от ДОПК за спиране изпълнението на ревизионния акт.

Съдът не споделя извода на решаващия орган, че недвижимият имот не е годен да послужи като обезпечение, което да обуслови спиране на изпълнението на акта. Имотът е собственост на дружеството - задължено лице, заведен е в счетоводството му с балансова стойност 2 000 000 лв., представен е като обезпечение и е възбранен от публичния изпълнител по реда на чл.195 от ДОПК за обезпечаване на същите публични задължения по ревизионния акт. При наличие на актив с балансова стойност, покриваща установените задължения, регламентираните в т.1-3 на чл.195, ал.6 от ДОПК хипотези са неприложими. В този смисъл, дори да е налице съществено разминаване между някоя от посочените в нормата на чл.195, ал.6 от ДОПК стойности и продажните цени на други имоти в същото населено място, тази информация не може да послужи като основание за отказ за спиране.

По изложените мотиви съдът намира жалбата за основателна. С наложената възбрана върху предложения имот интересът на държавата като взискател за публични вземания е защитен. Оспореното решение следва да бъде отменено и да бъде спряно изпълнението на ревизионния акт.

Водим от горното и на основание чл.153, ал.7 от ДОПК, Административен съд – Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ решение № 168/06.08.2018г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № Р-02000217007485-091-001/28.06.2018г.

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на ревизионен акт № Р-02000217007485-091-001/28.06.2018г., издаден от Г.П. на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП-Бургас - възложил ревизията, и Д.Ж. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, на „Булелектрикс” ООД, ЕИК 102977857, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Княз Борис І“ № 81, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Т.А.З., за обжалваните задължения в размер на 848 523,03 лв., до приключване на производството по обжалването му с влязъл в сила акт.

Определението е окончателно.

 

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: