ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2264 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „М.Д.“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. Г., с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „М.Д.“ ООД против заповед за прилагане на ПАМРД-14-1954/09.08.2018г. на началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ Бургас, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка по чл.106а, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и т.4 от ЗАП – спиране от движение за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела на лек автомобил „***“ с рег.№ *** собственост на дружеството-жалбоподател.

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 11535/19.10.2018г. писмени бележки – защита от административния орган с приложени доказателства.

 

 

АДВ.Г.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Представям и моля да приемете призовка за страна, АУАН срещу Г.С.и наказателно постановление № 197, издадено отново срещу него, депозирана жалба до Районен съд Несебър, както и свидетелство за регистрация на МПС - част І.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че представеното наказателно постановление от адв. Г. е идентично с приложеното към писмената защита на ответника – лист 41.

АДВ.Г.: Оттеглям искането си за приемане като доказателство на това наказателно постановление. Ще се ползвам от наказателното постановление, което е представено от ответника.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата, представени с жалбата на дружеството съгласно описа на лист 4 –стр.2, както и доказателствата, представени от адв. Г. в днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА доказателствата, приложени към писмената защита на ответника – лист 41-49 от делото.

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.Г.: В жалбата е направено изявление, че превозът, който е извършван и във връзка с който е наложена принудителната административна мярка, се явява туристическа атракция и по-точно превоз с атракционна цел, а не е обществен превоз. Разполагате ли като процесуален представител на жалбоподателя с административен акт на кмета на общината, с който да е определен маршрут за движение на пътните превозни средства, извършващи атракционни услуги съгласно чл. 24г от Закона за автомобилните превози?

         АДВ.Г.: Не разполагам с такъв административен акт. Не мога да кажа дали такъв акт е издаден от общината.

 

Съдът СЧИТА, че следва да изясни това обстоятелство дотолкова, доколкото той е част от правния спор и квалифицирането на извършения превоз като обществен или като превоз с атракционна цел би променил фактите по делото.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице кмета на Община Несебър да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението писмена справка одобряван ли е на основание чл.24г от Закона за автомобилните  превози маршрут за извършване на туристическа услуга „превоз с атракционна цел” през 2018 година между курортен комплекс Слънчев бряг и с.Медово, община Несебър. Ако е одобрен такъв маршрут – да се представи административния акт, с който той е утвърден.

УКАЗВА на кмета на община Несебър, че при неизпълнение на дадените му указания, на основание чл. 87 във връзка с чл. 91 от ГПК и чл.144 от АПК ще му бъде наложена глоба за нарушение затрудняващо  хода на производството. 

Съдът счита, че не следва да приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.11.2018 г. от 14:05 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: