ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2264 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Г.С. в качеството на ЕТ „Н.С.”, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът - директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 297/27.06.2014г. на директора на ТД на НАП Бургас, с която е наредено запечатване на обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с.К, община Поморие, стопанисван и управляван от жалбоподателя, за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната административна мярка.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с определение № 2092/13.11.2014г. постановено по адм.д.№2263/2014г. друг състав на АСБ е отменил разпореждането на орган за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „Запечатване на обект магазин за хранителни стоки” находящо се в с.К.

ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която иска настоящото производство да бъде спряно до приключване на АНД №350/2014 г. по описа на районен съд Поморие, евентуално изразява становище по съществото на спора.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис в писмо на л.2 от делото.

 

Съдът намира, че не са налице предпоставки за спиране на настоящото производство до приключване на АНД №350/2014г. по описа на районен съд Поморие. Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед за налагане на ПАМ, чиято законосъобразност не е обусловена от законосъобразността на НП. По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за спиране на производството по адм.д.№2264/2014г. по описа на АСБ до приключване на АНД № 350/2014г. по описа на Районен съд Поморие.

Определението не подлежи на обжалване отделно от крайния съдебен акт.

 

Съдът, поради липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: